Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot - Analyse


Hieronder treft u een korte beschrijving van de tussenresultaten van de analysefase aan.

Dialoogsessies 15 juni 2020

In juni 2020 heeft de eerste dialoogsessie met de omgeving plaatsgevonden. Tijdens deze (deels online) sessies zijn diverse inwoners, partijen op Chemelot, mensen van de gemeenten en provincie en andere belanghebbenden en belangengroepen in gesprek gegaan over de speerpunten van de gebiedsvisie en het raamwerk waarbinnen verschillende oplossingen gevonden kunnen worden.

De inbreng uit de dialoogsessie is waar het gaat om de waarden voor het gebied en de daarbij behorende ruimtelijke doelen in de speerpuntennotitie verwerkt. En zo zijn ook aanvullingen op het ruimtelijk raamwerk verwerkt. Ander elementen worden betrokken bij de volgende stappen in het proces. Alle inbreng, zowel mondeling als schriftelijk, is opgenomen in een verslag, dat u vindt onder het kopje Meer informatie op deze pagina.

Speerpuntennotitie

Het proces van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is gestart met het in beeld brengen wat de verschillende belanghebbenden in het gebied belangrijk vinden en welke ruimtelijke doelen daarbij horen. Hiervoor zijn verschillende studies, visies en beleidsdocumenten, die over het gebied voorhanden zijn, als basis gebruikt. Verder zijn tijdens de dialoogsessie partijen in het gebied bevraagd op wat zij belangrijk vinden. Dit heeft een speerpuntennotitie opgeleverd waarin de bestaande- en toekomstwaarden voor het gebied zijn samengebracht en is aangeven welke concrete ruimtelijke doelstellingen daarbij horen. Voor de leesbaarheid zijn ze in willekeurige volgorde gerubriceerd in zes bouwstenen: (1) leefbaarheid en leefomgeving, (2) landschap en natuur, (3) economie, (4) mobiliteit en logistiek, (5) duurzaamheid en energie en (6) cultuurhistorie en identiteit.

De speerpuntennotitie vormt een levend document in het proces en worden nader aangevuld waar nodig. Ze vormt de basis voor de tweede stap in het proces: het verkennen van ruimtelijke toekomstbeelden. Hierin worden ruimtelijke oplossingen aangereikt om de doelen van alle partijen – of dit nu de uitbreiding van de campus is of behoud en versterking van natuurwaarden - zoveel mogelijk een plek te geven in het gebied.

De speerpuntennotitie kunt u vinden onder het kopje Meer informatie op deze pagina.

Ruimtelijk raamwerk

Samen met het concept Speerpuntennotitie vormt het bestaand Ruimtelijk Raamwerk het resultaat van de analysefase van de gebiedsvisie. Het raamwerk brengt de samenhang in beeld tussen de landschappelijke, stedelijke en dorpse structuren in het gebied, van water, groen en infrastructuur. Deze structuren geven voor de lange termijn richting en geven het raamwerk aan waarbinnen gewenste ontwikkelingen (mogelijk) kunnen plaatsvinden.

Het ruimtelijke raamwerk vormt daarmee de basis voor het borgen en ontwikkelen van omgevingskwaliteit. Het ordent en brengt structuur aan. Het biedt identiteit en oriëntatie. En het is daarmee de onderlegger voor het verkennen van ruimtelijke toekomstperspectieven.