Windenergie


De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Dat doen we onder andere door energie op te wekken en uit te wisselen.

Windenergie biedt als natuurlijke bron van energie een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Deze vorm van energie opwekken biedt ook economische kansen. De Provincie Limburg ziet graag dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk worden gedeeld met de mensen die in de omgeving van de molens wonen.

Nederland heeft zich een doel gesteld voor het opwekken van de hoeveelheid windenergie in 2020. Alle provincies werken hier aan. Limburg moet 95.5 MegaWatt (MW) windenergie bijdragen. Inmiddels is ca. 12 MW opgewekt; er is nog ca. 84 MW te gaan. Dit zijn ongeveer 30 windmolens.

Daarom staan we achter plannen voor windmolens in het landschap. De Provincie ondersteunt projecten van bedrijven en van gemeenten met onderzoek, kennis en met inzet van mensen via het ‘Versnellingsteam’. We hebben regels opgesteld die een gemeente helpen wanneer ze een plan voor de aanleg van windmolens moet beoordelen.

We zien steeds meer dat inwoners en bedrijven gezamenlijk in een energiecoöperatie windmolens bouwen. Dit biedt een goede garantie dat de resultaten ook echt beschikbaar komen voor de mensen die bij de windmolens wonen. Deze energiecoöperaties krijgen daarom steun van de Provincie.

Windpark Greenport Venlo

Windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 windturbines met een vermogen tussen de 30 en 38 MW. Dit park draagt aanzienlijk bij aan het behalen van de windenergieopgave van Limburg in 2020. De Provincie heeft besloten een provinciaal inpassingsplan op te stellen dat op 28 september 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op dezelfde datum de noodzakelijke omgevingsvergunning verleend.

Het inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’, en de omgevingsvergunning liggen samen met alle bijbehorende stukken met ingang van donderdag 4 oktober 2018 voor zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van Venlo en Horst aan de Maas en in het Gouvernement te Maastricht. Eventuele beroepen kunnen bij de Raad van State worden ingediend.

We hebben een flyer gemaakt waarin informatie over het plan en de procedure is opgenomen. (pdf, 362 kB).

Meer informatie:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl: voor het raadplegen van de digitale stukken met betrekking tot het ontwerp-provinciaal inpassingsplan onder identificatienummer NL.IMRO.9931.PIPWPGV-ON01
  • https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-7236.html: voor de bekendmaking van de besluiten en de details over de beroepsmogelijkheden.

Andere initiatieven

  • De gemeenten Peel en Maas, Leudal en Nederweert hebben projecten goedgekeurd voor de plaatsing van windturbines. In totaal gaat het hier om 53 MW aan nieuw windvermogen.
  • Er wordt gewerkt aan plannen voor windturbines in Weert, Sittard-Geleen, Bergen en Parkstad Limburg.