Windenergie


De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Dat doen we onder andere door energie op te wekken en uit te wisselen.

Windenergie biedt als natuurlijke bron van energie een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Deze vorm van energie opwekken biedt ook economische kansen. De Provincie Limburg ziet graag dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk worden gedeeld met de mensen die in de omgeving van de molens wonen.

Nederland heeft zich een doel gesteld voor het opwekken van de hoeveelheid windenergie in 2020. Alle provincies werken hier aan. Limburg moet 95.5 MegaWatt (MW) windenergie bijdragen. Inmiddels is ca. 12 MW opgewekt; er is nog ca. 84 MW te gaan. Dit zijn ongeveer 30 windmolens.

Daarom staan we achter plannen voor windmolens in het landschap. De Provincie ondersteunt projecten van bedrijven en van gemeenten met onderzoek, kennis en met inzet van mensen via het ‘Versnellingsteam’. We hebben regels opgesteld die een gemeente helpen wanneer ze een plan voor de aanleg van windmolens moet beoordelen.

We zien steeds meer dat inwoners en bedrijven gezamenlijk in een energiecoöperatie windmolens bouwen. Dit biedt een goede garantie dat de resultaten ook echt beschikbaar komen voor de mensen die bij de windmolens wonen. Deze energiecoöperaties krijgen daarom steun van de Provincie.

Windpark Greenport Venlo

Windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 windturbines met een vermogen tussen de 30 en 38 MW. Dit park draagt aanzienlijk bij aan het behalen van de energieopgave voor Limburg. Daarom maakt de Provincie hiervoor een provinciaal inpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan en een ontwerp- omgevingsvergunning liggen vanaf 13 juni voor zes weken ter inzage. Tot en met 24 juli kunt u uw mening geven over deze ontwerpbesluiten door bij de Provincie een zienswijze in te dienen. De stukken liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Venlo en Horst aan de Maas en in het Gouvernement te Maastricht.

Bekijk een schematisch overzicht van de procedure provinciaal inpassingplan en vergunning. (jpg, 111 kB)

We hebben een flyer gemaakt waarin informatie over het plan en de procedure is opgenomen. (pdf, 362 kB).

Meer informatie:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl: voor het raadplegen van de digitale stukken met betrekking tot het ontwerp-provinciaal inpassingsplan onder identificatienummer NL.IMRO.9931.PIPWPGV-ON01
  • www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen: bekendmaking van de ontwerp-omgevingsvergunning

Andere initiatieven

  • Regels voor het beoordelen van ideeën om windenergie te ontwikkelen zijn inmiddels afgesproken in de gemeenten Bergen, Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert. Hiermee ligt er een basis voor mensen met ideeën waarmee ze hun plannen kunnen voorbereiden.
  • Er wordt gewerkt aan plannen voor windmolens in Venlo/Horst aan de Maas, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg.