Regeling coöperatieve energieprojecten gewijzigd


De regeling coöperatieve energieprojecten 2018-2019 is gewijzigd. Op 23 oktober hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het 'Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019'. Aanleiding hiervoor is het langzaam op gang komen van subsidieaanvragen en feedback van verschillende energiecoöperaties. We verwachten dat de regeling nu beter aansluit bij de praktijk.

De meest opvallende wijzigingen in de subsidieregeling zijn:

  • een duidelijk overzicht van subsidiabele kosten
  • ook notaris- en andere oprichtingskosten behoren tot de subsidiabele kosten, als deze zijn gemaakt tot 1 jaar voor de subsidieaanvraag en tot een maximum van € 1.250
  • de mogelijkheid om 2 subsidies te ontvangen binnen het maximumbedrag van € 20.000 per coöperatie
  • aanpassing van artikelen die onduidelijk waren.

Deze wijzigingen treden op 31 oktober 2018 in werking. De wijzigingstekst is vanaf die datum te vinden op limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies.

Overgangsrecht

Heeft u als energiecoöperatie een subsidieaanvraag ingediend vóórdat deze wijzigingen in werking treden en is daarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet beslist? Dan geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat de aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gewijzigde regeling. Maar als Gedeputeerde Staten vinden dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad, dan wordt de aanvraag beoordeeld volgens de regeling zoals die was vóór de wijziging.

Als u eerder subsidie heeft ontvangen binnen deze regeling, maar het maximum van € 20.000 per aanvrager nog niet heeft benut, dan kunt u een tweede subsidieverzoek indienen.

De regeling loopt tot en met 28 februari 2019.

Stand van zaken

Tot nu toe hebben 34 initiatiefnemers contact met ons opgenomen over de subsidieregeling. Met 14 van hen is een vooroverleg gevoerd. Daarna hebben we 9 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels 5 beschikt en is er 1 niet ontvankelijk.

In de 5 beschikte gevallen gaat het om grootschalige opwekking van zonne-energie. De geschatte gezamenlijke potentiële opwekkingscapaciteit bedraagt 4.777 MWh per jaar. Een mooie tussenstand.