Toepassen van CO2 in Limburg


Het nuttig toepassen van CO2 als grondstof in productieprocessen en producten heeft de voorkeur boven opslag van CO2. Berenschot heeft voor de Provincie de kansen en mogelijkheden van CO2-toepassing voor Limburg onderzocht.

Limburg wil bijdragen aan de energietransitie. Het regeerakkoord wil 49% CO2-reductie in 2030. Het Rijk, andere overheden en stakeholders werken nu per sector aan concrete taakstellingen voor CO2-vermindering en aan plafonds voor CO2-uitstoot. Deze taakstellingen en plafonds worden eind 2018 opgenomen in een nieuw Klimaat- en Energie Akkoord (KEA). Om deze doelen te bereiken, is een brede aanpak nodig. Met onder andere efficiency verbetering van productie- en verwarmingsprocessen, het omschakelen naar hernieuwbare energie en circulair produceren met andere grondstoffen en reststromen of andere productiemethoden. Dit alles moet leiden tot minder CO2-uitstoot.

Limburgse aanpak

In onze provincie is de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak (LEKTA) gestart. Belangrijke stakeholders doen hieraan mee, waaronder de partijen in de gebouwde omgeving, de landbouw en de industrie. Ook de uitwerking van het Limburgs Energie Akkoord (LEA) is in volle gang. De aanpak en planning zijn afgestemd op het landelijke KEA-proces. De Chemelot-clustertafel levert inhoudelijke ideeën aan de landelijke industrietafel.

CO2-uitstoot

De focus bij dit alles ligt op de vermindering van de CO2-uitstoot. In Limburg komt bij veel bedrijven en processen CO2 vrij. Maatregelen die de CO2-emissie aan de bron verminderen hebben de voorkeur.
Maar de huidige CO2-emissie is zó groot dat we niet kunnen zonder opslag van CO2 (CCS). Die opslag vindt vooral plaats in olie- en gasvelden in de Noordzee. Het regeerakkoord zet hier fors op in. Vanwege afstand heeft Limburg voor de opslag van CO2 een minder goede ligging dan andere regio’s in Nederland. Bedrijven in de kustprovincies hebben dus een voordeel.

Onderzoek naar CO2-toepassing in Limburg

Het nuttig toepassen van CO2 (CCU) als grondstof in productieprocessen en producten heeft de voorkeur boven opslag. Daarom heeft de Provincie aan Berenschot gevraagd om de kansen en mogelijkheden van CO2-toepassing voor Limburg in beeld te brengen. Het eindrapport is in april 2018 opgeleverd. Het onderzoek bestond uit een bureaustudie, interviews en een denktanksessie met belangrijke stakeholders en kennisdragers. De CO2 kan met name worden toegepast in de glastuinbouw, bouwmaterialen, biobased grondstoffen uit bijvoorbeeld algen en als grondstof in de chemie. Bekijk het Berenschot onderzoek.

Hoe nu verder?

In onze volgende nieuwsbrief leest u over de vervolgstappen.