Monumenten


Limburg heeft 5.339 officiële rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke monumenten. Een rijk bezit. Ons monumentale erfgoed is een bron van kennis over het verleden. Het zegt iets over onze identiteit, het vertelt verhalen over wie we zijn en waar we vandaan komen. Monumenten maken onze steden en dorpen ook aantrekkelijker. De Provincie ziet het bewaren en beschermen van de Limburgse monumenten dan ook als een van haar belangrijkste opgaven.

Monumentenbeleid

De Provincie Limburg wil:

  • dat rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in goede staat zijn
  • de oorspronkelijke functie behouden van rijks-monumentale kerken en molens
  • de cultuurhistorische waarde van het klein Limburgs erfgoed behouden
  • het religieus erfgoed voor de toekomst bewaren.

Extra aandacht voor monumenten in slechte staat

De Provincie wil dat onze monumenten in goede staat zijn. Nu zijn veel gebouwen er slecht aan toe. Daarom investeren we in 2019 in rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten die dringend restauratie nodig hebben. Zodra die basis op orde is, kunnen we volstaan met normaal onderhoud.

Lees meer over ons monumentenbeleid in het Beleidskader monumenten 2016-2019 en de Focusnotitie monumenten.

Molens en gebouwen voor openbare eredienst

Een bijzondere groep van rijksmonumenten zijn de (kerk)gebouwen voor de openbare eredienst en molens. Door dreigende leegstand en verminderde inkomsten van de eigenaren vragen deze gebouwen onze extra aandacht. Daarom blijft de Provincie het normaal onderhoud van deze bijzondere monumentale gebouwen ondersteunen, als aanvulling op de rijkssubsidie voor de instandhouding van monumenten (BRIM).

Klein Limburgs erfgoed

De Provincie Limburg hecht veel waarde aan het behoud van zogenaamd klein erfgoed. Dat zijn bijvoorbeeld kruisen, kapellen, gevelstenen en gedenkstenen. Deze worden vaak onderhouden door vrijwilligers uit de lokale samenleving. We willen het behoud van dit klein erfgoed samen met de burgers en gemeenten oppakken, zodat het in goede staat wordt gebracht en gehouden. Dit doen we door projecten te ondersteunen die worden uitgevoerd met de hulp van vrijwilligers.

Religieus erfgoed

Limburg heeft veel religieus erfgoed, waarbinnen de kerken een bijzondere categorie vormen. De Provincie ondersteunt de restauratie van deze kerkgebouwen, ook bij een eventuele nieuwe bestemming ervan. Zo kunnen we ons bijzondere religieuze erfgoed voor de toekomst bewaren.

Overzicht cultureel erfgoed in Limburg

Op de Cultuur Historische Waardenkaart Limburg ziet u een inventarisatie van de archeologie, de bouwhistorische bouwkunst en de historische geografie in onze provincie.


Gerestaureerde monumenten

Het erfgoed in Limburg vertelt het verhaal van onze provincie. De Provincie Limburg geeft subsidie om de monumenten voor de toekomst te behouden. Een aantal monumenten is gerestaureerd.