Verlening subsidie voor het programma Limburg Toekomstbestendig


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 8.700.000,00 aan LIOF voor de uitvoering van het programma Limburg Toekomstbestendig.

Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 8.700.000,00 aan LIOF voor de uitvoering van het programma Limburg Toekomstbestendig.

Met dit programma worden MKB-ers in de kernsectoren van de Limburgse economie meegenomen in de maatschappelijke opgaven waarvoor Limburg zich ziet gesteld. De economische kansen op deze opgaven worden geïnventariseerd en vervolgens worden MKB-ers aangezet tot en ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en processen en/of bedrijfsmodellen die én economische potentie hebben én impact hebben op die maatschappelijke opgaven. Hierdoor draagt het eraan dat de concurrentiekracht van de MKB-ers en de economische structuur van Limburg worden versterkt. Door de impact op de maatschappelijke opgaven wordt er tevens bijgedragen aan een meer toekomstbestendige economische structuur van de regio en Nederland.

De subsidie wordt door LIOF grotendeels (voor een bedrag van max. € 7.785.000,00) doorgegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen en verstrekt onder toepassing van artikel 18, 25 en 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).