Verlening subsidie voor het project Vervolgtraject onderzoek


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van € 56.221,24 aan het Bisschoppelijk Centrum Rolduc voor het projectvervolgonderzoek Rolduc. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

De subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten van het vooronderzoek om te komen tot een aanvraag voor subsidie ten behoeve van de restauratie van het Rijksmonument Abdijcomplex Rolduc te Kerkrade in het kader van de Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 lid 5 AGVV (exploitatiesteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed). De verleende subsidie bedraagt maximaal € 56.221, 24. De in aanmerking komende kosten bedragen op basis van de begroting in totaal € 208.231,60.
Het steunpercentage bedraagt daarmee 27%.