Steunverlening voor Stichting Het Limburgs Landschap Jaarplan en begroting 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 976.020,62 voor het jaar 2021. De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014).

De Provincie Limburg hecht groot belang aan voorlichting, communicatie en belangenbehartiging in het kader van natuurerfgoed en natuurbehoud. Met dien verstande dat de voorlichting en communicatie, zoals het kwartaalblad Limburgs Landschap, gericht moet zijn op de kerntaken en beleidsdoelen zoals die in onze beleidsnota’s Natuur en Landschap verwoord zijn.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2021 van Stichting Het Limburgs Landschap bedragen € 1.189.296,00. De verleende subsidie voor 2021 bedraagt maximaal € 976.020,62. De totale subsidie voor 2021 bedraagt daarmee 82,1% van de totale in aanmerking komende kosten.