Steunverlening voor Jan van Eyck Academie Jaarplan en begroting 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Jan van Eyck Academie voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 185.000,00 voor het jaar 2021. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De Jan van Eyck Academie is een multidisciplinair postacademisch instituut in Maastricht. Met haar algemeen erkend internationaal karakter is de Van Eyck lokaal, regionaal, nationaal en internationaal van grote waarde. Veelbelovende kunstenaars, vormgevers, curatoren, architecten en schrijvers krijgen hier de ruimte en de tijd om hun talenten verder te ontwikkelen. De deelnemers hebben bij de Van Eyck een eigen studio en kunnen gebruik maken van de expertise van de Labs - hout & metaal, printing & publishing, fotografie & audiovisueel, de bibliotheek en het Food Lab van de academie. De academie organiseert ook een publieksprogramma met presentaties, lezingen, expertmeetings en symposia waarmee zij in toenemende mate ook het bredere publiek deelgenoot weet te maken van de kennis, kunde en de creativiteit van de deelnemers, het instituut en internationale experts. Twee van de deelnemersplekken worden gefinancierd door de Provincie Limburg en daarnaast wordt ook een deel van het publieksprogramma van de academie gefinancierd met de provinciale bijdrage.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2021 van Jan van Eyck Academie bedragen € 3.045.243,00. De totale verleende subsidie voor 2021 bedraagt € 185.000,00 zijnde 6,07% van de in aanmerking komende kosten.