Steunverlening voor Discovery Museum project Continium Sociale Agenda


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Discovery Museum voor het project Continium Sociale Agenda een subsidie te verlenen van maximaal € 299.000,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project richt zich op het uitvoeren van workshops voor jongeren en senioren. Het doel van de workshops is de uitdagingen van de maatschappij aan te gaan, door te onderzoeken en te ontdekken om op deze manier bij te dragen aan de eigen (sociale) vaardigheden.
De Provincie Limburg zet met de Sociale Agenda in op het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Het gedachtengoed van positieve gezondheid vormt hierbij de basis en is nauw verbonden aan de uitvoering van de Sociale Agenda.

De in aanmerking komende kosten van het project Continium Sociale Agenda bedragen € 366.900,00. De totale verleende subsidie voor het project Continium Sociale Agenda bedraagt maximaal € 299.000,00, zijnde 81% van de in aanmerking komende kosten.