Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum Jaarplan en begroting 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c en sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 4.561.279,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Stichting Limburgs Museum is als een van de drie provinciale musea in Limburg een boegbeeld van kunst en cultuur(historie) in Limburg met waardevolle collecties onder beheer op vlak van archeologie, beeldcultuur en cultuurhistorie. Met behulp van deze informatiedragers vertelt het Limburgs Museum de verhalen van Limburg langs drie inhoudelijke themalijnen (Cultuur & identiteit, transformatie, Euregio) zowel in het museum, online als op locatie.
Samen met de andere twee provinciale musea vormt het Limburgs Museum dan ook een belangrijk deel van de culturele infrastructuur in Limburg en vergroot haar regionale, provinciale en (inter)nationale betekenis.
Het Limburgs Museum draagt zorg voor een brede toegankelijkheid: van jong tot oud, voor mensen die vaak het museum bezoeken en voor mensen die om uiteenlopende redenen minder snel met cultuur in aanraking komen.
Ook werkt het Limburgs Museum werkt samen met andere culturele organisaties, zowel binnen als buiten de provincie Limburg, met het onderwijs (primair, voortgezet en HBO/WO), andere maatschappelijke voorzieningen en het bedrijfsleven.

De totale in aanmerking komende kosten voor de exploitatie van het Limburgs Museum bedragen € 5.860.228,00. De provinciale subsidie van maximaal €4.561.279,00 bedraagt daarmee 77,83 % van de totale in aanmerking komende kosten.