Steunverlening voor Stichting Museumplein Limburg Jaarplan en begroting 2021 en een incidentele projectsubsidie


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museumplein Limburg voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 5.382.658,00.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museumplein een projectsubsidie verleend van maximaal € 24.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Museumplein Limburg levert een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. De activiteiten van Museumplein Limburg verschaffen inzicht in en dragen bij aan bewustwording over maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van de thema’s aarde, ontwerpen, wetenschap en techniek. Museumplein Limburg heeft een jong en breed publiek en draagt bij aan de vrijetijdseconomie en (inter)nationale profilering van Limburg.

De totale in aanmerking komende kosten van het museum in 2021 bedragen € 5.470.167,00. De totale maximale subsidie (exploitatiesubsidie 2021 van maximaal € 5.382.658,00 en incidentele projectsubsidie van maximaal € 24.000,00) ad € 5.406.658,00 bedraagt daarmee 98,8% van de totale in aanmerking komende kosten.