Steunverlening Compas Agro B.V. (Project Bright 5 (2))


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 545.000,00 aan Compas Agro B.V. voor het project Bright 5 (2).

Het project "Bright 5 (2)" richt zich op ondernemers gedreven innovatief onderzoek met betrekking tot groene gewasbescherming, vitale plant, vitale bodem, sensoren, big data, verwaarding reststromen en inhoudsstoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor en met ondernemers uit de sectoren boomteelt, blauwe bessen, aardbeien, asperges, champignons, rabarber, sorghum en koolzaad. Deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in de Regio. In de komende 3 jaar zullen 36 innovatieonderzoeken worden uitgevoerd.

De kennis die wordt ontwikkeld komt ten goede aan ondernemers in de regio en werkt daarmee versterkend aan de innovatiekracht (nieuwe verdienmodellen) en concurrentiepositie van de verschillende sectoren. Hierbij wordt gewerkt vanuit een netwerkconstructie welke een gestructureerde koppeling vormt tussen onderzoek, onderwijs, ondernemers (ketenbreed) en overheid, binnen Limburg en grensoverschrijdend in samenwerking met andere netwerkconsortia in Nederland en Belgisch Limburg.

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de onderzoek infrastructuur ten behoeve van toegepast onderzoek op Brightlands Campus Greenport Venlo en verbindt hiermee een grote groep (365) ondernemers aan de activiteiten en faciliteiten op de campus. Het initiatief past goed bij de campusontwikkelingen, met name rondom het thema Future farming en de verduurzaming van de sector. Uw project sluit dan ook aan bij investeringslijn 1: missie-gedreven innoveren, onderdeel sectorondersteuning, van ons Beleidskader 'Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023: Koers naar de toekomst'.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder c, (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, onderdeel experimentele ontwikkeling) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 545.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 3.000.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 18,2%.