Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) Jaarplan en begroting 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 5.559.223,00 voor het jaar 2021.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een aanvullende subsidie te verlenen van € 239.173,00 als matching voor de BIS-bijdrage van het Rijk in 2021. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Bonnefantenmuseum draagt zorg voor een brede toegankelijkheid en fungeert als thuishaven voor een divers publiek. Het Bonnefantenmuseum is als hét toonaangevend kunstmuseum van Limburg ook van nationaal en internationaal belang.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2021 van het museum bedragen € 9.096.000,00. De totale verleende subsidie voor 2021 bedraagt € 5.838.396,00 zijnde 64,19% van de in aanmerking komende kosten.