Beschikking ZLSM 2021


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van € 314.000,00 aan de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij voor het jaarplan 2020.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

De subsidie wordt verleend als bijdrage in het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding. De ZLSM zorgt voor het behoud en beheer van Limburgs industrieel spoorerfgoed door het verzorgen van een toeristische treindienstregeling, met historisch spoorwegmaterieel over het tracé Schin op Geul – Vetschau (Duitsland) en de hieraan verbonden aftakking Simpelveld – Kerkrade.

De in aanmerking komende kosten ten behoeve van het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding bedragen € 448.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 314.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 74,63% van de in aanmerking komende kosten.