Beschikking LIOF Innovatieprogramma LimburgToerismeGedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 2.000.000,00 aan LIOF voor de uitvoering van het Innovatieprogramma LimburgToerisme – Toeristisch Limburg vernieuwt!

Het doel van het programma LimburgToerisme – Toeristisch Limburg vernieuwt! Is het stimuleren van innovatief ondernemerschap bij het MKB binnen de sector Toerisme & Recreatie in Limburg.

De subsidie wordt door LIOF deels (voor een bedrag van max. € 950.000,00) doorgegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen in de toeristische en recreatieve sector en verstrekt onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).