Beschikking Ontwikkelfonds Energiecoöperaties Limburg


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal € 1.250.000,- voor het uitvoeren van het project Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties in de provincie Limburg.

Uit het projectfonds worden projectleningen verstrekt welke bestemd zijn voor het bijdragen aan de ontwikkeling van kwalificerende duurzame energieprojecten door provinciale energiecoöperaties met betrekking tot de opwek van zonne- en windenergie op land binnen de grenzen van de provincie Limburg. Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 49 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (AGVV, PbEU 2014, L187). De toegekende bijdrage van maximaal €1.250.000 bedraagt maximaal 70% van de in aanmerking komende kosten.