Beschikking Brightsite


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 9.000.000,00 aan Chemelot Scientific Participations B.V. voor de uitvoering van het programma Brightsite.

Brightsite is het nieuwe kenniscentrum om een duurzame, concurrerende chemische industrie te realiseren. Door een impuls te geven aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën wordt getracht de Chemelot site (en op termijn daarbuiten) aan de klimaatdoelstellingen te laten voldoen. Om succesvolle implementatie te borgen zijn de Brightsite-activiteiten onderverdeeld in zes elkaar versterkende programmalijnen: Emissiereductie door elektrificatie, Emissiereductie door inzet van vernieuwbare grondstoffen, recycling & biomassa, Procesinnovatie, Veiligheid & maatschappelijke acceptatie, Transitiescenario’s & systeemintegratie en Onderwijs & menselijk kapitaal.

De subsidie wordt verleend aan Chemelot Scientific Participations B.V. (hierna CSP), een onderneming die is ingebed in het ecosysteem van de Brightlands Chemelot Campus en waarvan de Provincie Limburg 100% aandeelhouder is. CSP vormt de linking pin van de Provincie Limburg naar het programma Brightsite en ziet vanuit haar expertise toe op de uitvoering van het programma en maakt afspraken over de jaarlijkse financiering van activiteiten op basis van op te stellen werkplannen. Voor zover er sprake is van staatssteun, wordt deze verleend onder toepassing van artikel 25 (steun voor O&O) en 27 (steun voor innovatieclusters) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De activiteiten van de UM op het vlak van regulier onderwijs en fundamenteel onderzoek achten wij niet-economisch van aard, waarop de Europese staatssteunregels niet van toepassing zijn.

Steun voor onderzoek en ontwikkeling (25 AGVV)

In het kader van de hierboven genoemde programmalijnen is er sprake van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De totale kosten ten behoeve van het industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling bedragen € 16,4 miljoen, evenredig verdeeld over beide disciplines. Op grond van artikel 25 lid 5 onder b) en artikel 25 lid 6 onder b) AGVV geldt voor het industrieel onderzoek een maximaal steunpercentage van 65% (50% + 15% opslag voor daadwerkelijke samenwerking), op grond waarvan een maximaal steunbedrag van € 5,33 miljoen mogelijk is. Op grond van artikel 25 lid 5 onder c) en artikel 25 lid 6 onder b) AGVV geldt voor de experimentele ontwikkeling een maximaal steunpercentage van 40% (25% + 15% opslag voor daadwerkelijke samenwerking), op grond waarvan een maximaal steunbedrag van € 3,28 miljoen mogelijk is.

Steun voor het innovatiecluster Brightsite (27 AGVV)

Brightsite is een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, Sitech Services, TNO en de Universiteit Maastricht. Zij vormen samen het innovatiecluster Brightsite. Het innovatiecluster wordt beheerd door Transforming Industries B.V. welke ook de uiteindelijke ontvanger van de exploitatiesteun ten behoeve van het innovatiecluster is. De totale kosten voor het algemeen management en programma support (zijnde personeels- en administratieve kosten met betrekking tot het aansturen van het cluster, de marketing van het cluster en het beheer van de faciliteiten van het cluster) worden geraamd op € 5,1 miljoen. Op grond van artikel 27 lid 9 AGVV is een maximaal steunpercentage van 50% toegestaan, als gevolg waarvan een maximaal steunbedrag van € 2,55 miljoen mogelijk is.