Beschikking Herijking strategie Campus Management Development BV


Gedeputeerde Staten hebben op 22 december 2020 besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 738.000,00 aan Campus Management & Development B.V. (hierna: CMD B.V.) ten behoeve van het project Herijking strategie Campus Management & Development B.V.

Een instrument om uitvoering te geven aan de ambitie rondom het stimuleren van innovatie in Limburg is de Brightlands Smart Service Campus, zijnde een initiatief van APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. De focus van deze campus ligt op data science en smart services. Om de campus verder te laten groeien, is de strategie in 2020 herijkt. In die herijkte strategie van CDM B.V. zijn de volgende drie fundamenten essentieel:

  • Faciliteiten
  • Ecosysteem
  • Inhoud

CMD B.V. organiseert de faciliteiten (het gebouw, de kantoor- en vergaderruimtes, ICT-faciliteiten) en verbindt de deelnemers binnen het campusnetwerk. Activiteiten die diepgaande inhoudelijke kennis van data science vergen, onder meer bij de begeleiding van innovatieprocessen, wordt verzorgd door de kennisinstellingen. CMD B.V. treedt daarin op als verbinder en koppelt vraagstukken van organisaties in het campusnetwerk aan de juiste expertise binnen de kennisinstellingen. CMD B.V. verbindt zo vraag en aanbod en treedt op als aanjager van innovatieprojecten.

De subsidie wordt verstrekt onder toepassing van artikel 27 lid 7 e.v. AGVV (exploitatiesteun voor innovatieclusters). De in aanmerking komende kosten bedragen € 2.154.000 waarbij de in aanmerking komende kosten uitsluitend betreffen de personeelskosten met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten. De totale steun bedraagt € 738.000; het steunpercentage bedraagt daarmee 34,3%.