Melding lozen buiten inrichtingen


Voor wie

Wilt u afvalwater gaan lozen buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer en dieper dan 10 meter beneden maaiveld?

Neem vooraf contact op met de Provincie Limburg. U voorkomt daarmee vertraging doordat u mogelijk een vergunningaanvraag of melding indient die niet compleet of onduidelijk is.

Het meldingsformulier kunt u invullen via Omgevingsloket Online.

Waarvoor

Er zijn regels voor lozingen op oppervlaktewater en lozingen op riolering of in de bodem. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • bodemsanering en proefbronnering
  • lozen van grondwater bij ontwatering
  • lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten (bijv. gevelreiniging)
  • het wassen van motorvoertuigen (bijv. mobiele wasstraten).

Het uitgangspunt: u mag wel lozen, mits u de lozing hebt gemeld én de lozing voldoet aan de regels van Besluit lozen buiten inrichtingen.

Lo­zin­gen van­uit in­rich­tin­gen val­len onder het Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit  en het lozen van­uit par­ti­cu­lie­re huis­hou­dens is ge­re­geld met het Be­sluit lo­zing af­val­wa­ter huis­hou­dens.