Wet natuurbescherming, beschermde soorten, ontheffing


Voor wie

Wanneer uw activiteiten schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten of plantensoorten die daar aanwezig zijn, heeft u een ontheffing soortenbescherming nodig om die activiteiten uit te voeren. Het is verboden om beschermde diersoorten te verstoren, te vangen, te verwonden, te doden of om hun verblijfplaats te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om deze te plukken of om de plek waar deze groeien te vernielen.

Waarvoor

  • Voorbeelden van activiteiten waar u een ontheffing voor nodig heeft, zijn het renoveren van huizen of het slopen van gebouwen als hier bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw of vleermuis hun nest of verblijfplaats hebben. Maar denk ook aan het organiseren van een grootschalig evenement. Ook voor de opvang of onderzoek van beschermde dieren is een ontheffing nodig. Informeer altijd vooraf of er op de locatie van uw activiteit sprake is van schadebestrijding en populatiebeheer. Kijk voor meer informatie bij schade, faunabeheer en schadebestrijding.
  • Een deskundige kan met een QuickScan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Als er beschermde soorten op de locatie van uw activiteiten aanwezig zijn, beoordeelt de deskundige of deze beschermde soorten nadelige effecten hiervan zullen ondervinden.
  • Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing nodig. Is dit niet mogelijk en is er geen passende andere oplossing, dan moet u een ontheffing aanvragen.
  • Als aanvrager kunt u toestemming vragen via een aparte ontheffing Soortenbescherming op basis van de Wet natuurbescherming. Dit moet u aanvragen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u uw ontheffing toevoegen of kunt u aangeven dat u een aparte ontheffing heeft aangevraagd.
  • Als u de ontheffing niet apart aanvraagt en u heeft ook een omgevingsvergunning nodig, dan wordt het een onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer u bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen een omgevingsvergunning aanvraagt, dan haakt het onderdeel over soortenbescherming hierop aan. In dat geval vraagt de gemeente een Verklaring (VVGB) van geen bedenkingen aan bij de Provincie. De door de Provincie verstrekte VVGB en de daaraan verbonden voorschriften worden dan opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vragen

Heeft u een vraag over de Wet natuurbescherming? Die kunt u stellen via ons algemene contactformulier.