Vergunning Natura 2000-gebieden


Herziening

De informatie op deze pagina wordt herzien op basis van de beleidsregels intern en extern salderen in Limburg 2019.

Voor wie

U heeft mogelijk een vergunning nodig als u iets wilt doen wat schadelijk kan zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit kan een activiteit zijn waarbij stikstof vrijkomt, of die significant negatieve effecten heeft als gevolg van geluid, licht,  grondwateronttrekking of oppervlakteverlies. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12. U kunt de AERIUS Calculator gebruiken om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden te berekenen. Activiteiten in de aanleg-/bouwfase zijn vrijgesteld van de natuurvergunningplicht voor zover deze alleen betrekking hebben op stikstofdepositie.

Voor informatie en vragen kunt u zich richten tot limburgsprogrammalandelijkgebied@prvlimburg.nl.