Subsidie Erfgoed 2022-2024


Het stimuleren van projecten gericht op Coöperatieve projecten (Bijlage 1),  Limburgse taal (Bijlage 3), Digitalisering (Bijlage 4), Verenigingen en vrijwilligers (Bijlage 5), of Verwondering en verhalen (Bijlage 6). De Bijlage 2 (Schutterijen) is per 1 januari 2024 vervallen.

Voor wie

 • Bijlage 1: (Leden of partners van de) Coöperatie Erfgoed Limburg.
 • Bijlage 3: Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals organisaties, stichtingen en verenigingen), scholen of kinderopvangorganisaties.

 • Bijlage 4, onderdeel 1a: een penvoerder van Linked Open Limburg.

 • Bijlage 4, onderdeel 1b: het Limburgs Museum of het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

 • Bijlage 4, onderdeel 1c: Huis voor de Kunsten Limburg.

 • Bijlage 5: Limburgse vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van erfgoed (zoals verenigingen of stichtingen).

 • Bijlage 6: Limburgse vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van erfgoed (zoals verenigingen of stichtingen).

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor:

 • het door samenwerking binnen de Coöperatie Erfgoed Limburg realiseren van een aantoonbare meeropbrengst inzake publieksbereik, behoud en/of beheer van Limburgs erfgoed (Bijlage 1).
 • het bestendigen en/of uitbreiden van het gebruik van Limburgse taal (Bijlage 3). Een subsidieaanvraag in Bijlage 3 Limburgse Taal dient voorzien te zijn van een advies van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hiervoor kunt u uw concept subsidieaanvraag, met een verzoek tot advies, sturen naar limburgsetaal@hklimburg.nl.
 • drie specifieke onderwerpen op het gebied van digitalisering van Limburgs erfgoed (Bijlage 4).
 • werving, behoud en/of deskundigheidsbevordering van erfgoedvrijwilligers (Bijlage 5).
 • het op een vernieuwende/verrassende wijze onder de aandacht brengen van een onbekend, onderbelicht of verdwijnend aspect van Limburgs erfgoed (Bijlage 6).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.