Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 2014-2020 (POP3)

logo POP3

Algemene informatie

Op 16 februari 2015 heeft de Europese Commissie het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 goedgekeurd. Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Dit budget is verdeeld onder provincies en Rijk.

In samenwerking met de provincies en het Ministerie van Economische Zaken is het programma POP3 opgesteld.
Het programma richt zich op vijf items:

 1.  Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
 2.  Jonge landbouwers;
 3.  Natuur en landschap;
 4.  Verbetering van waterkwaliteit;
 5.  LEADER.

Ten behoeve van de uitvoering van POP3 in Limburg is door Gedeputeerde Staten van Limburg de Subsidieverordening POP3 Limburg vastgesteld. De volledige tekst van de Subsidieverordening POP3 Limburg 2014-2020 kunt u downloaden in de rechterkolom. Dit is een regeling waarin algemene voorwaarden terug te vinden zijn, die van toepassing zijn op de aanvraag, indiening, beoordeling en vaststelling van de subsidiëring van projecten in het kader van POP3. Tevens wijzen wij u naar het Handboek aanvragers, deze kunt u downloaden in de rechterkolom.

U kunt het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) raadplegen voor meer informatie.

Voordat er daadwerkelijk een verzoek om subsidie ingediend kan worden, dient er een openstellingsbesluit vastgesteld te worden.

Aanvragen

Aanvragen worden ingediend via RVO.nl. Om een aanvraag te kunnen indienen dient u te beschikken over een eHerkenningsmiddel. U kunt meer informatie vinden omtrent eHerkenningsmiddel (in de rechterkolom kunt u het Handboek voor aanvragers downloaden).

Hieronder volgen de openstellingsbesluiten zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg. Er dient rekening mee gehouden te worden dat slechts gedurende een beperkte periode een aanvraag om subsidie ingediend kan worden. Met ingang van POP3 passen wij bij de beoordeling van aanvragen het systeem van tendering toe.

In de onderstaande kop 'openstellingsbesluiten en contactpersonen' kunt u per openstellingsbesluit de website openen naar het digitale aanvraagformulier.

Aanvraag beheren via mijn.rvo.nl

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend kunt u op elk moment inloggen via onderstaande links die u doorstuurt naar de website van RVO en dan kunt u via miin.rvo.nl naar uw dossier gaan. Hier kunt u:

 • uw gegevens bekijken en wijzigen;
 • documenten openen;
 • registraties bijwerken;
 • machtigingen beheren;
 • een verzoek om een voorschot/tussentijdse betaling, een voortgangsrapportage of de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Paragraaf 1: POP3 Limburg Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties
Paragraaf 2: POP3 Limburg Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven
Paragraaf 3: POP3 Limburg Jonge Landbouwers
Paragraaf 3.3: POP3 Limburg LEADER projecten
Paragraaf 4: POP3 Limburg Kavelruil
Paragraaf 6: POP3 Limburg Niet-productieve investeringen water
Paragraaf 7: POP3 Limburg Samenwerking voor innovatie

 

Aanleveren van aanvullende info na subsidieverlening

Als u een aanvulbrief heeft ontvangen, dan is het voor de verdere afhandeling van de zaak belangrijk dat u de juiste stappen doorloopt.

 1. Ga naar mijn.rvo.nl en log in
 2. Kies uit de bovenste taakbalk voor “Mijn dossier”
 3. Hier kunt u zien welke zaak (aanvraag) op aanvulling wacht. De blauwe tekst onder omschrijving is de link naar de zaak
 4. Als u klinkt op de link krijgt u een nieuw scherm
 5. Kies voor de blauwe button ‘Aanvraag openen’
 6. Er opent nu een pop up scherm waarin de zaak start
 7. Klik op het plus-teken voor Aanvraag <zaaknummer>
 8. Er is nu een link verschenen naar Aanvraag verlening aanvullen
 9. Klik die aan. De oorspronkelijke aanvraag wordt nu opgestart. Deze aanvraag is gevuld met de gegevens van de aanvraag. In het laatste scherm kunnen de bijlagen worden toegevoegd.
 10. Als u de aanvulling niet in 1x af maakt, dan verschijnt een pop-up-scherm.
 11. Kies hier voor ‘Verder gaan’. Annuleren maakt de zaak actie ongedaan.

Vervolgtraject na subsidieverlening

Als het gaat om vragen bij het vervolgtraject (verzoek deelbetaling, wijzigingen, voortgangsverslag en vaststelling), dan kunt u bij RVO terecht via e-mail: POP3subsidies@rvo.nl.

Bij wijzigingen dient u het Formulier Meldingen in te vullen via mijn.rvo.nl. Een voorbeeld vindt u onderaan deze pagina. U kunt dan denken aan een wijziging van uw goedgekeurde projectplan, een wijziging van hoofd- of medeaanvragers of een andere gebeurtenis binnen uw project waarvan u ons op de hoogte wilt stellen. Dit formulier is niet bedoeld voor wijzigingen van bijvoorbeeld uw adres- of bankgegevens. Deze geeft u door via mijn.rvo.nl.

Op mijn.rvo.nl vindt u alle formulieren (de meest recente versies) die nodig zijn ten behoeve van bovenstaande verzoeken ná subsidieverlening.

Onder aan deze pagina zijn de betreffende formulieren ook opgenomen, echter verzoeken wij u alle meldingen/verzoeken via mijn.rvo.nl te laten lopen.

Logo

Ontvangt u een subsidie uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 2014-2020 (POP3) dan dient u het volgende logo('s) te gebruiken. 

Openstellingsbesluiten

H. 3 Paragraaf 3.3 LEADER

LEADER beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector zal zich in moeten zetten voor maatschappelijk draagvlak. De sector moet daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen. LEADER kan hier een bijdrage aan leveren.

Openstelling hoofdstuk 3 paragraaf 3.3. Subsidieverordening POP3 Limburg LEADER (projecten) loopt van 23 januari 2017 tot en met 29 december 2017. De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden. Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar via het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij de aanvraag moet een projectplan (met bijlagen) bijgevoegd worden. Dit format kunt u onderaan de pagina downloaden. Voor verdere informatie LEADER gebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) kunt u terecht bij de secretaris van de Lokale Actie Groep (LAG).

Secretaris Henk Schmitz
E: henkschmitz@eijsden-margraten.nl
T: 06 21953444

Beleidsmedewerker Carlijn van Tijen
E: c.van.tijen@prvlimburg.nl
T: +31(0)6 46944990

Subsidieverlener Marco Ortmans

E: m.ortmans@prvlimburg.nl
T
: 043 389 7230

Subsidieverlener Ineke Luijten

E: hgm.luijten@prvlimburg.nl

T: 043 389 7169

 

H. 2 Paragraaf 3 JONGE LANDBOUWERS. (IS GESLOTEN, wordt geopend van 4 december tot en met 15 januari 2018)

Het doel van deze regeling is om jonge boeren na bedrijfsovername te steunen bij verduurzaming van hun bedrijven in de vorm van het plegen van bepaalde typen investeringen. Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Belangstellende jonge landbouwers kunnen aanvragen indienen voor diverse fysieke investeringen

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Vragen:

 1. Raadpleeg eerst de VRAAG-en-ANTWOORD-lijst op de RVO-website.
 2. Indien hier (nog) niet beantwoord kunt u een e-mail sturen naar: Jola-pop3@prvlimburg.nl

H. 2 Paragraaf 4 KAVELRUIL (IS INMIDDELS GESLOTEN)
Deze paragraaf (§ 4) is bedoeld om verbeteringen in de agrarische infrastructuur te stimuleren.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Inger Orbons (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. het volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces:
E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

Onderstaande openstellingen (§ 1, § 2, § 7 en § 8) kunnen betrekking hebben op één of meer van hier vermelde thema’s uit de Verordening:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen; 
 • geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaatmitigatie
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Activiteiten die hiermee gepaard gaan dienen aan te sluiten bij het provinciaal beleid, met name aan de doelen van het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont (LLTL2), maar ook het Aanvalsplan Asbest en Energie, het Provinciaal Waterplan 2016-2021 alsook het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) bieden aanknopingspunten.

H.2 Paragraaf 1 TRAININGEN, WORKSHOPS, ONDERNEMERSCOACHING EN DEMONSTRATIES (IS INMIDDELS GESLOTEN)
Deze paragraaf (§ 1) is gericht op uitwisseling van praktijkrijpe kennis aan grote groepen van landbouwers en biedt steun voor activiteiten gericht op meerdere landbouwers tegelijk. De activiteiten hebben een collectief karakter. Het gaat met name om activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers. Daarbij vindt kennisuitwisseling plaats rond een specifiek onderwerp. Het doel is om deze landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en bijdragen aan de verduurzaming van deze sector. Activiteiten dienen betrekking te hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Pierre Raeven/Ilona Jahae (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. het volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces:
E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

H.2 Paragraaf 2 FYSIEKE INVESTERINGEN VOOR INNOVATIE EN MODERNISERING VAN AGRARISCHE ONDERNEMINGEN (IS INMIDDELS GESLOTEN)
Deze openstelling (§ 2) is bedoeld voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en biedt mogelijkheden voor toepassingen van innovatieve technieken, processen of productie bij één of meer thema’s uit de Verordening.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Pierre Raeven/Gerda Louwers (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces: E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

H.2 Paragraaf 2 (ONDERDEEL EMISSIE NAAR GRONDWATER) FYSIEKE INVESTERINGEN VOOR INNOVATIE EN MODERNISERING VAN AGRARISCHE ONDERNEMINGEN (IS INMIDDELS GESLOTEN)
Deze openstelling (§ 2) is bedoeld voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen specifiek gericht op de emissie naar grondwater.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Ton Geensen/Pierre Raeven (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces: E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

H.2 Paragraaf 6 NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGEN WATER
Deze openstelling (§ 6) is gericht op investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water - en klimaatadaptatiedoelen, zoals vastgelegd in genoemd provinciaal waterbeleid. Deze regeling is in beginsel inzetbaar voor het gehele gebied van de provincie Limburg.
De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden. De openstelling loopt van 13 november 2017 tot en met 22 december 2017. Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar via het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij de aanvraag moet een projectplan (met bijlagen) bijgevoegd worden. Dit format kunt u onderaan de pagina downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Ton Geensen (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces.
E: water-pop3@prvlimburg.nl

H.2 Paragraaf 7 SAMENWERKING VOOR INNOVATIE (IS INMIDDELS GESLOTEN)

Deze openstelling (§ 7) is gericht op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Het gaat om innovaties binnen de sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Pierre Raeven/Ilona Jahae (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces.
E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

H.2 Paragraaf 8 SAMENWERKING VOOR INNOVATIE (IN HET KADER VAN EIP) (IS INMIDDELS GESLOTEN)
Deze paragraaf (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie)) en is bedoeld voor het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Het gaat om innovaties binnen de sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

De subsidieverordening POP3 en het betreffende openstellingsbesluit kunt u in de rechterkolom downloaden.

Contactpersonen Provincie Limburg
Beleidsmedewerker Pierre Raeven/Ilona Jahae (vragen m.b.t. de inhoud)
Subsidieverlener Marco Ortmans/Ineke Luijten (vragen t.a.v. het subsidieproces)
Vragen kunnen uitsluitend per email gesteld worden. Bij onderwerp s.v.p. volgende vermelden: paragraaf, en inhoud of proces.
E: landbouw-POP3@prvlimburg.nl

Documenten en oude versie(s) van de regeling vóór wijzigingen

Zoeken