Nadere subsidieregels Film

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden in de rechterkolom. Het aanvraagformulier kan worden ingediend vanaf 1 maart 2017.
Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Doelgroep

  • Filmproducties (bijlage 1):

Rechtspersoon die verbonden is met/werkzaam is in de filmindustrie.

  • Limburgse Talentontwikkeling (bijlage 2):

a. rechtspersoon die verbonden is met/werkzaam is in de filmindustrie en is gevestigd in Limburg;
b. natuurlijke persoon die verbonden is met/werkzaam is in de filmindustrie en is gevestigd in Limburg.

Doelstelling

Stimuleren van het produceren van films in de provincie Limburg en het stimuleren van een levendig filmklimaat. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Nederlands Limburg.

Beschrijving

Filmproducties (bijlage 1): Het produceren van lange films met een (inter)nationale bioscoopuitbreng.
Limburgse Talentontwikkeling (bijlage 2): Het produceren van korte of lange films.

Beoordelingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

  1. De subsidie dient een stimulerend effect te hebben. De subsidie wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde vóórdat de werkzaamheden aan het project of de activiteiten zijn begonnen, een aanvraag voor subsidie voor het betreffende project/de activiteiten bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend.
  2. De productie van de film dient binnen 1 jaar na subsidieverlening van start te gaan.
  3. Minimaal 100% van de subsidie vanuit deze regeling wordt in de regio Nederlands-Limburg besteed.

Voor de specifieke criteria dient de betreffende bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd te worden geraadpleegd.
In de Nadere subsidieregels Film is sprake van een tendersystematiek. De wijze van beoordeling van de specifieke criteria geschiedt conform de indicatoren en bijbehorende puntenberekening welke te vinden is in de bij de regeling gevoegde  beoordelingsschema’s.

Indieningstermijn

  1. Een subsidieaanvraag kan in 2017 vanaf 1 maart 2017 worden ingediend en dient uiterlijk 1 mei 2017 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
  2. Een subsidieaanvraag kan in 2018 vanaf 1 maart 2018 worden ingediend en dient uiterlijk 1 mei 2018 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
  3. Een subsidieaanvraag kan in 2019 vanaf 4 maart 2019 worden ingediend en dient uiterlijk 4 mei 2019 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.   

Looptijd regeling

Vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad tot en met 31 december 2019.

Subsidieplafond 

Het meest actuele overzicht van de subsidieplafonds.

Beleidsdocumenten

Het onderstaande beleidsdocument kunt u onder aan de pagina raadplegen. 
-        Uitvoeringsprogramma Cultuur juli 2015 t/m 2017 ‘’Limburg Culturele Werkplaats’’

Contactpersonen

Subsidieverlener: Bianca van Oijen
T +31(0)43 389 7167
E bc.oijen@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Joke Zaat
T +31(0)43 389 7607
E jm.zaat@prvlimburg.nl

Naam: Corine Vossen-Lemmens
T +31(0)6 52 03 01 94
E cscm.lemmens@prvlimburg.nl

Het cluster Cultuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling (inhoud), het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (procedure).

Integrale tekst regeling

De officiële tekst van de Nadere subsidieregels Film vindt u via de link naar de website www.overheid.nl in de rechterkolom. Deze tekst is leidend.
Daarnaast kunt u direct de Nadere subsidieregels Film in PDF-vorm downloaden in de rechterkolom. Dit betreft een beter leesbare versie

Oude versie(s) regeling vóór wijzigingen en overige documenten

Zoeken

Uitgelicht

Integrale tekst regeling

Zoeken