Milieuklacht indienen

Hier kunt u terecht voor het indienen van een klacht en/of melding over hinder van bedrijven. Is de oorzaak of veroorzaker bekend, dan zal de Provincie de klager snel informeren over de acties die ondernomen zijn of gaan plaatsvinden.

Klachten en meldingen over hinder van bedrijven kunnen rekenen op een serieuze behandeling. Ze worden altijd geregistreerd en nagetrokken. Is de oorzaak of veroorzaker bekend, dan zal de Provincie de klager snel informeren over de acties die ondernomen zijn of gaan plaatsvinden.

Niet alle Limburgse bedrijven vallen overigens onder een vergunning en het toezicht van de Provincie. Ook gemeenten of instanties als Rijkswaterstaat en Zuiveringschap Limburg voeren toezicht en controle op bedrijven uit. Naar deze instanties zal de Provincie ook de klachten doorverwijzen die niet onder provinciaal toezicht vallen. Uw klacht komt dus altijd terecht bij het 'loket' waar het thuishoort.

In de praktijk is de veroorzaakte overlast vaak van korte duur. Stank, lawaai of trillingen zijn irritant maar kunnen ook weer plotsklaps verdwenen zijn. Hierdoor is de bron niet of heel moeilijk te achterhalen. Daar staat tegenover dat bedrijven de plicht hebben ongewone voorvallen onmiddellijk aan de Provincie te melden. Als bedrijven zich hieraan houden, kan de Provincie klagers ook direct informeren over de oorzaak van de overlast.
Het is zoals gezegd voor de Provincie niet altijd mogelijk om na binnenkomst van een klacht (meteen) op te treden. Dit is voor een klager vaak reden om maar niet meer te bellen. Toch is het belangrijk dat u iets met uw klacht doet. Het op tijd en herhaaldelijk signaleren van milieuonhygiënische situaties blijft hoe dan ook noodzakelijk. De Provincie moet weten waar zaken mis (kunnen) zijn. Pas dan kan de Provincie in het belang van de burger en het milieu ook als een goed en consequent toezichthouder functioneren.


Zoeken

Uitgelicht

Zoeken