Mackus, Hubert H.J.H.


Adres

Lochtstraat 25a
6035 BM Ospel

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-16499074
E-mail: hjh.mackus@prvlimburg.nl
E-mail: info@hubertmackus.nl

Partij

CDA
Website: https://www.cda.nl/limburg/ 
Twitter: https://www.twitter.com/hubertmackus

Functie

Gedeputeerde Provincie Limburg (demissionair)

Nevenfuncties

- Lid IPO-adviescommissie Water
- Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
- Lid Stuurgroep Delta Maas
- Lid Stuurgroep Deltaprogramma
- Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse
  en Brabantse Kanalen (WWLBK)
- Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)|
- Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
- Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader
  Richtlijn Water (KRW) Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
- Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de
  grensregio Vlaanderen-Nederland
- Lid Stuurgroep A2-Maastricht
- Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van
  administratieve geschillen
- Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden
- Lid IPO adviescommissie Vitaal Platteland
- (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
- Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur,
  Ruimte en Transport (MIRT)
- Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
- Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma
  (POP)
- Bestuurlijk spooroverleg ProRail-Limburg
- Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
- Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland
- Lid Landelijke spoortafel
- Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht
- Lid Stuurgroep grensOV
- Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid
  en regionaal openbaar vervoer
- Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
- Voorzitter Stuurgroep Maaslijn
- Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda
- Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
- (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen
  Peelregio
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen
  Heukelomsche Beek
- Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
- Lid Stuurgroep Drielandenpark
- Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De
  Kempen
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen
  Waardevol Cultuur Landschap (WCL). Lid Stuurgroep A2
  Passage Maastricht
- Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij
  (ZLSM)
- Voorzitter kinderfonds M-Limburg
- Voorzitter Bucketline
- Beschermheer Schuttersbond Emm