Jaarrekeningcommissie


Deze commissie bestaat uit de financiële woordvoerders uit de Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur en rapporteert haar bevindingen over de jaarrekening rechtstreeks aan PS.

De Jaarrekeningcommissie heeft de volgende taken:

  • Fungeren als rekeningcommissie voor PS. Zij behandelt en onderzoekt daartoe de door GS aan PS aangeboden jaarrekening en toetst en beoordeelt de comptabele juistheid en rechtmatigheid van financieel beheer en de doelmatigheid van het door of namens GS gevoerde financieel beheer en beleid.
  • Fungeren als gesprekspartner van de accountant in het kader van de door laatst genoemde uit te voeren accountantscontrole.
  • Rapporteren en adviseren van PS over de jaarrekening, mede op basis van de bevindingen van de accountant en het onderzoek naar de jaarrekening.
  • Gesprekspartner van de ZRK in het kader van onderzoeken naar de jaarstukken en onderzoeken van de jaarrekening.
  • Initiëren activiteiten m.b.t. de verdere optimalisatie van de kaderstellende en controlerende rol inzake de Planning & Control-cyclus.
  • Evaluatie van het proces van de planning en controlcyclus en adviseert het Presidium t.a.v. het proces van de planning & controlcyclus van het volgende jaar.

De voorzitter voor de Statencommissie voor Financiën, Economische zaken en Bestuur fungeert tevens als voorzitter van de Jaarrekeningcommissie.

samenstelling jaarrekeningcommissie

Naam

Fractie/functie

Max Ruiters

Voorzitter

Jeu Titulaer

CDA, commissielid

Donald Fijnje

PVV, commissielid

Bianca Lauvenberg-Evers

SP, commissielid

John Heuvelings

VVD, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid (plv. voorzitter)

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid

Robin Reichrath

Commissiegriffier

Josee Schulkens

Commissiemedewerker