Interim Statencommissie


Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen besluit hebben genomen tot instelling van Statencommissies als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er een Interim Statencommissie belast met de taken van een Statencommissie als vermeld in artikel 2.

De Interim Statencommissie kan voor specifieke onderwerpen subcommissies instellen.

Het Presidium (of de fungerende fractievoorzitters zolang er nog geen Presidium is) benoemt een Statenlid tot onafhankelijke technisch commissievoorzitter.

Het Reglement van Orde voor de Statencommissies 2018 (pdf, 142 kB) is van toepassing op de Interim Statencommissie.

Samenstelling Interim Statencommissie:

  • voorzitter: Mart Bosch
  • vicevoorzitter: Andy Rossel
  • commissiegriffier: Leonie van Birgelen-Droog/Christie Dreezen-Dassen
  • commissiemedewerker: Josée Schulkens
  • het aantal per Statenfractie in de Interim Statencommissie af te vaardigen Statenleden bedraagt één commissiezetel per drie Statenzetels, met een minimum van één commissielid per Statenfractie.