Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek


De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek verricht in opdracht van Provinciale Staten dan wel uit eigener beweging (voor)onderzoek, stelt jaarlijkse de onderzoeksagenda van Provinciale Staten vast en besluit over verzoekonderzoeken van Statenleden.

Tevens worden onderzoeksvragen en onderzoeken voorbereid daar waar geen aanleiding is om de Commissie Integriteit in te schakelen. Na afronding van een onderzoek wordt rechtstreeks aan Provinciale Staten geadviseerd. De Commissie vergadert in beslotenheid maar kan tijdens de vergadering besluiten documenten openbaar te maken middels publicatie in de agenda op de politieke kalender.

De Commissie wordt bezet door afgevaardigden van alle fracties.

samenstelling commissie

Naam

Fractie/functie

Robert Housmans

PVV, voorzitter

Max Ruiters

CDA, commissielid

Marc van Caldenberg

SP, commissielid

John Heuvelings

VVD, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid  (plv. voorzitter)

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid

Petra Possen

Commissiegriffier

Funs Peters

Commissiemedewerker