Commissie Integriteit


De Commissie Integriteit is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet, die integriteitsonderzoeken mede begeleidt op de wijze als opgenomen in het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2014.

Daarnaast ontwikkelt de commissie de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van de leden van Provinciale Staten.

De Commissie Integriteit bestaat uit 5 Statenleden. De leden van de commissie worden op voordracht van de fracties benoemd door het Presidium. Een van de 5 commissieleden wordt door het Presidium benoemd tot voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter van de Commissie Integriteit wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. Het Presidium benoemt op voordracht van de Commissie Integriteit de extern adviseur Integriteit.
De extern adviseur Integriteit, de Commissaris van de Koning en de griffier zijn adviserend lid. De Commissie Integriteit wordt ondersteund door de griffier en/of diens plaatsvervanger en kan zich indien gewenst bij laten staan door derden.
De extern adviseur Integriteit is het (vertrouwelijke) meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van PS of leden van GS. Eventuele meldingen worden besproken met de Commissaris van de Koning en de griffier in de Integriteitsdriehoek. De extern adviseur Integriteit adviseert de Commissie Integriteit om de Commissaris van de Koning al dan niet opdracht te geven een feitenonderzoek te laten verrichten. Tevens zal hij de commissie van gevraagd en ongevraagd advies voorzien over het bevorderen van de bestuurlijke integriteit.

samenstelling commissie integriteit

Naam

Fractie/functie

Edwin Bus

voorzitter

Sara Giesen-Cox

CDA, commissielid (vicevoorzitter)

Robert Housmans

PVV, commissielid

Niek van der Loo

PVV, commissielid

Peter van Dijk

PvdA, commissielid

Theo Bovens CdK, adviseur
Nader te bepalen Gedeputeerde, adviseur
Manette Baggen Extern adviseur

Janneke Braam /

Alexander Pregled

Commissiegriffier, adviseur

Josee Schulkens/

secretariaat

Commissiemedewerker