Commissie afstemmingsgesprekken


De Commissie Afstemmingsgesprekken is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

De Commissie Afstemmingsgesprekken bestaat uit de leden van het Presidium en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Presidium. Het Presidium kan besluiten een deel van de Presidiumleden af te vaardigen in de commissie. De Commissie Afstemmingsgesprekken kent geen plaatsvervangers.

De commissie laat zich bijstaan door de griffier en/of diens plaatsvervanger.

De Commissie Afstemmingsgesprekken kan zich laten informeren door gedeputeerden en de algemeen directeur. Het is de commissie en commissieleden niet toegestaan zich te laten informeren door anderen of bij anderen informatie in te winnen.

Zowel de commissieleden als de Commissaris van de Koning kunnen agendapunten inbrengen.
Uitgangspunt voor de gesprekken is de profielschets, waarmee de Commissaris van de Koning geworven is. Met instemming van de Commissie Afstemmingsgesprekken en de Commissaris van de Koning kunnen daaraan afstemmingspunten worden toegevoegd.
De commissie legt in elke vergadering en in elk gesprek, met toepassing van artikel 25, lid 2 Provinciewet geheimhouding op over het verhandelde en de verslagen.