Ad hoc commissie


Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen besluit hebben genomen tot instelling van Statencommissies als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er een Ad hoc commissie belast met de taken van een Statencommissie als vermeld in artikel 2.

De Ad hoc commissie heeft vanaf de Statenverkiezingen in 2015 2x vergaderd: op 24-4-2015 en 5-6-2015.
Vanaf 12-6-2015 vergaderen de op 26-5-2015 door Provinciale Staten ingestelde Statencommissies.

De Ad hoc commissie kan voor specifieke onderwerpen subcommissies instellen.

Het aantal per Statenfractie in de Ad hoc commissie af te vaardigen Statenleden bedraagt één commissiezetel per drie Statenzetels, met een minimum van één commissielid per Statenfractie. Naar de huidige samenstelliing in de Staten bestaat de Ad hoc commissie volgens deze methode uit 19 leden: CDA 4; PVV 3; SP 3; VVD 2; PvdA 1; D66 1; GroenLinks 1; 50PLUS 1; PvdD 1; Volkspartij Limburg 1; LOKAAL-LIMBURG 1. Elke Statenfractie bepaalt zelf door welk(e) Statenlid/Statenleden zij in een vergadering van de Ad hoc commissie vertegenwoordigd worden.

Het Presidium (of de fungerende fractievoorzitters zolang er nog geen Presidium is) benoemt een Statenlid tot onafhankelijke technisch commissievoorzitter.
Het Reglement van Orde voor de Statencommissies (pdf, 419 kB) is van toepassing op de Ad hoc commissie.

ondersteuning ad hoc commissie

Naam

Fractie/functie

Mart Bosch

Vicevoorzitter

Josée Schulkens

Commissiemedewerker

Christie Dreezen-Dassen

Commissiegriffier