De heer R.W.P.E. (Robert) Housmans


Portefeuille

Gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid

 • Sociale agenda (incl. Jeugdfonds)
 • Bibliotheek en laaggeletterdheid
 • Zorg
 • Seniorenbeleid
 • Maatschappelijke organisaties
 • Veiligheid
 • Schutterijwezen
 • Toezicht & Milieuhandhaving
 • RUD Zuid & Noord Limburg
 • Drugsafvaldumpingen / Groene Brigade
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Robert Housmans

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) VTH
 • Vervangend agendalid voor CdK in stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
 • Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
 • Lid AB RUD Zuid-Limburg
 • Lid DB RUD Zuid-Limburg
 • Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord
 • Lid IPO Bestuurlijke adviescommissie (BAC) VTH
 • Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Directeur/ Eigenaar Housmans B.V. (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV-Sittard-Geleen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Ondersteuning Provinciale Fractie Limburg Partij voor de Vrijheid (PVV) (onbezoldigd) 
  Toelichting: tijdelijk lidmaatschap t.b.v. recuperatie ontvreemde gelden exclusief fractie-aangelegenheden.
 • Voorzitter DSV Sine Pari (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Speeltuin de Paddestoel (onbezoldigd)

Volgen

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Born
Geboortejaar: 1974