Mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg


Madeleine van Toorenburg (1968) is geboren in Den Haag en groeide op in Maarn en Klimmen. Na haar afronding van de middelbare school in Heerlen, ging zij rechten studeren aan de Universiteit van Utrecht en aan het Queen Mary and Westfieldcollege te Londen. In 1998 promoveerde zij aan de Universiteit Tilburg waar ze ook lesgaf aan vakgroep Strafrecht van de Rechtenfaculteit. In de periode 1999 ‐ 2007 was zij eerst directielid bij de Penitentiaire Inrichtingen Maashegge/Ter Peel, werd zij door de Dienst Justitiële Inrichtingen uitgezonden naar Dubrava (Kosovo) en werd zij vervolgens locatiedirecteur van de Justitiële Jeugdinrichting De Leij in Vught. Vanaf 2007 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA waar zij zich onder andere met de portefeuilles justitie en veiligheid, integratie en asiel, jeugdzorg, volksgezondheid en cultuur belast was. Ze was voorzitter van de parlementaire enquête Fyra en vanaf 2017 was ze tevens vicefractievoorzitter van het CDA.
Van Toorenburg is getrouwd, woont in Rosmalen en heeft twee dochters.

Madeleine van Toorenburg

Madeleine van Toorenburg

Portefeuille

Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur

(1e plv. CdK)

 • Sociale Agenda
 • Maatschappelijke organisaties
 • Brede welvaart en Post‐Corona
 • Toezicht en Handhaving (incl. RUD’s)
 • Cultuur en sport (incl. MECC)
 • Regiodeal en Investeringsagenda Noord‐Limburg
 • IPO Bestuur
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur (Maaslijn, IC Aken, OV-concessie)

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Kamer voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Voorzitter Hoorzittingen op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Cultuur
 • Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
 • Lid Stuurgroep Internationale Werknemers
 • Lid Limburgse Regietafel Opvang vluchtelingen en Integratie
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening (SGIV)
 • Voorzitter IPO Bestuurlijke adviescommissie (BAC) Milieu, Toezicht, Handhaving
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Veiligheid Chemelot
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) VTH
 • Lid Bestuurlijk overleg Provincie – Regio Noord-Limburg inzake Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg (‘Beejekurf-overleg’)
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Regionale Economie
 • Ambassadeur Beweging Limburg tegen Kindermishandeling
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Leefomgeving
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Voorzitter Landsdelige Spoortafel Zuid-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Weert en omgeving
 • Lid Stuurgroep A2 Het Vonderen-Kerensheide
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep Maaslijn
 • Voorzitter Mobiliteitsberaad
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Lid Programmaraad SmartwayZ
 • Lid Stuurgroep IC-Aken
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid Stuurgroep Roermond bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg bereikbaar

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht nationaal monument 'Kamp Vught'
 • Lid comité van aanbeveling Open Joodse Huizen Noord-Brabant
 • Ambassadeur Brabantse dag Heeze-Leende
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant (bezoldigd)