Mevrouw C.W.J.M. (Lia) Roefs


Lia Roefs (1955) is geboren in Oss en groeide op in het Gelderse Elst. Zij studeerde sociale geografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was vanaf 1979 docent aardrijkskunde voor Volwassen Educatie Nijmegen en het Maurik College te Vught (1980‐1986). Naast aardrijkskunde gaf ze bij Havo Notre Dame te Ubbergen ook informatiekunde en economie (1983‐2004). Tegelijkertijd was zij in de periode 1994‐2002 wethouder voor de Progressieve Kombinatie Bergen in de gemeente Bergen. In de periode 2004‐2010 was Roefs Tweede Kamerlid voor de PvdA waar zij woordvoerder was voor onder andere verkeer en waterstaat, archeologie en monumenten en medezeggenschap scholen.
Vanaf 2011 vervulde ze diverse toezichthoudende functies bij onder andere de corporatie Oosterpoort, scholengemeenschappen Invitare en Metameer. Zij was van april 2011 tot 2014 lid van Provinciale Staten van Limburg voor de PvdA en werd vervolgens in 2014 wederom wethouder Sociaal domein, volkshuisvesting, cultuur en armoedebeleid in de gemeente Bergen.
Roefs woont samen met haar man in Bergen.

Lia Roefs

Lia Roefs

Portefeuille

Wonen, Ruimte, Water en Landbouw

(4e plv. CdK)

 • Wonen
 • Kwaliteit Limburgse Centra
 • IBA en Regiodeal Parkstad
 • Ruimte
 • Landbouw
 • Water
 • Ontgrondingen
 • Energie en klimaat (RES/PES)
 • Limburgs Energiefonds en Duurzaam Thuis

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Vitaal Platteland (Geert Gabriëls is 1e vervanger)
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Lid en roulerend voorzitter Stuurgroep Regiodeal Parkstad (rijk – provincie/regio)
 • Lid Regiegroep Regiodeal Parkstad (provincie – regio)
 • Lid Stuurgroep Rolduckerveld
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Noord-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen regio Midden-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijk Kern Overleg
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
 • Lid Greenports Nederland
 • Lid Katalysatorteam Zuid-Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Noord
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zuidoostelijke Zandgronden/ De Peel (NOVI-gebied)
 • Lid Bestuurlijk overleg Leefomgeving (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte Midden
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Vicevoorzitter Commissie ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Stuurgroep Omgevingsplandeel Chemelot
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Maasvallei
 • Lid Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Lid Bestuurlijk overleg Samenwerking Grensgebied De Kempen
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Energie
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Energie
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Stuurgroep Slim Energienet Roermond
 • Lid Bestuurlijk overleg Mijnwater

In de portefeuille van gedeputeerde Roefs zit een deelneming. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energie Fonds

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Stichting OV-Ombudsman (‘slapende’ stichting), onbezoldigd.