De heer dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM (VVD)


Joost van den Akker

Limburgers zélf maken onze economie sterk. De Provincie schept hierbij ruimte voor ondernemerschap, kennisontwikkeling en innovatie.

Portefeuille

Demissionair gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur en vanaf 18 maart 2019 tevens Provinciale Statenlid.
(2e plaatsvervanger Commissaris van de Koning)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, Acquisitie
 • Brightlands campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport
 • Duurzaamheid i.r.t. Klimaatakkoord en internationaal
 • Arbeidsmarkt

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Empower Limburg
 • Lid Bestuur Euregio Maas-Rijn
 • Lid IPO-adviescommissie Energie
 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Comité van Toezicht Euregio Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Brainport 2020 Network Board
 • Lid IPO adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Stuurgroep Campus Strategisch Overleg (Heerlen)
 • Lid bestuur Stichting Keyport 2020
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg)
 • Lid van de Executive Board en vice-president van European Chemical Regions Network (ECRN e.V.)
 • Politiek Vertegenwoordiger namens Zuid-Nederland in de Algemene Vergadering van Vanguard Initiative asbl (functie gedeeld met Zeeland en Noord-Brabant)
 • Voorzitter Stuurgroep Chemelot 2025
 • Lid Stuurgroep gebiedsontwikkeling Brightlands-Maastricht Health Campus
 • Lid strategisch overleg ontwikkeling Greenport Venlo
 • Lid Regiegroep verankering VDL Nedcar
In de portefeuille van gedeputeerde Van den Akker zit een aantal deelnemingen. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Scientific Participations  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Maastricht Aachen Airport Beheer &Infrastructuur BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Aviation Valley Maastricht NV

Nevenfuncties op persoonlijke titel (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Vereniging Oud-Leerlingen van het Coornhert Gymnasium Gouda
 • Lid kascommissie VvE De Ruiterij te Maastricht

Loopbaan

 • maart 2019 - heden Lid Provinciale Staten van Limburg (VVD)
 • april 2018 - heden Gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur Provincie Limburg
 • september 2012 - juli 2018 PhD researcher politicologie aan de Universiteit Twente bij prof. dr. C.W.A.M. Aarts. Titel van het proefschrift: Ruling the Referendum? European Integration Challenged by Direct Democracy; onderzoeker bij het lectoraat Recht in Europa aan Zuyd Hogeschool (publicaties vanaf 2015)
 • maart 2011 - april 2018 Lid Provinciale Staten van Limburg (vanaf juni 2012 als VVD-fractievoorzitter)
 • februari 2009 - april 2018 Docent European Studies aan Zuyd Hogeschool
 • spreker bij diverse congressen en symposia over de Europese Unie en referenda
 • september - december 2008 Trainee-beleidsmedewerker bij Bureau Europees Parlement Den Haag
 • juni 2006 - februari 2007 Stage bij de gemeente Maastricht als schrijver van het boek Maastricht het verdrag, the treaty ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht (1992)

Opleiding

 • 2009 - 2010 Master European Law School aan de Universiteit Maastricht (LLM)
 • 2007 - 2008 Master Analysing Europe aan de Universiteit Maastricht / Europastudien aan de RWTH Aachen MA
 • 2004 - 2007 Bachelor European Studies aan de Universiteit Maastricht (BA);
 • 2006-2007 uitwisselingssemester politicologie/geschiedenis aan de Ludwig-Maximilians-Universität München
 • 1998 - 2004 Gymnasium aan het Coornhert Gymnasium te Gouda

Maatschappelijke activiteiten

 • 2002 - heden Lid VVD
 • 2014:                Kandidaat nr.7 verkiezingen Europees Parlement
 • 2010-2011:       Penningmeester VVD Limburg
 • 2009:                Kandidaat nr. 12 verkiezingen Europees Parlement
 • 2009:                Topkadertraining en lid programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2010
 • 2007-2016:       Lid VVD-partijcommissie Europese Zaken (thans netwerk Internationaal)
 • 2006-2010:       Fractiesecretaris VVD Maastricht

 • 2009 - 2010 Vicevoorzitter Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht
 • 2007 - 2008 Vicevoorzitter Faculteitsraad Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht
 • 2007 - 2010 Penningmeester Universiteitsorkest Maastricht
 • 2005 - 2006 Organisator conferentie Student Forum Maastricht 2006: Sustainability and Intergenerational Justice in Europe
 • 2002-2006 Welpenleiding Waterscouting St. Willibrordus te Gouda
 • 2001-2004 Lid Schoolorkestbestuur Coornhert Gymnasium (vanaf 2002 voorzitter)

Laureaten

 • 2015 Laureaat NWO promotiebeurs voor leraren
 • 2006 Finalist debattoernooi Studium Generale, Universiteit Maastricht
 • 2004 Laureaat Intergymnasiaal Debattoernooi te Leiden
 • 2003 Leiden Advanced Pre-university Programme for Top-students, Duitse Taal en Cultuur (LAPP-Top): t.b.v. profielwerkstuk over de geschiedenis van het Duitse volkslied
 • 2003 Sprachkursprogramm in Beieren, georganiseerd door het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs en de Duitse Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Maastricht
Geboortedatum: 6 oktober 1984
Geboorteplaats: Rotterdam