De heer H.J.H. (Hubert) Mackus


Portefeuille

Gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit

 • Landbouw
 • Monumenten
 • Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Rijksinfrastructuur (incl. Railagenda)
 • Plattelandsontwikkeling en landschap
 • Provinciale wegen
 • Faunabeleid & biodiversiteit
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • 1 miljoen bomen plan
 • Natuur (excl. Natura 2000)
 • Mobiliteit (coördinerend)
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Hubert Mackus

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg (Noord-Midden-Zuid)
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Lid Stuurgroep Buitenring Parkstad
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Lid Stuurgroep N280 Roermond
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid stuurgroep Kerkrade-West
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Vitaal Platteland
 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Bestuurlijk spooroverleg ProRail Limburg
 • Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
 • Voorzitter Stuurgroep Maaslijn
 • Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda
 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
 • Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)
 • Lid stuurgroep Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette Lid BAC Mobiliteit

In de portefeuille van gedeputeerde Mackus zit een aantal deelnemingen. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Brightlands Campus Greenport Venlo

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Beschermheer van het Brits Militair Kerkhof te Nederweert
 • Lid van de Raad van Advies van Museum De Locht
 • Adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA-bestuur nationaal
 • Voorzitter Bucket Line
 • Voorzitter Stichting Kinderfonds Midden-Limburg
 • Beschermheer Schuttersbond EMM Weert

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Ospel
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats: Weert
Telefoon: +31 6 16 49 90 74
E-mail: hjh.mackus@prvlimburg.nl