De heer H.J.H. (Hubert) Mackus (CDA)


gedeputeerde Hubert Mackus

Samen van Limburg de meest welvarende provincie van Nederland maken!

Portefeuille

Demissionair gedeputeerde Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten en vanaf 18 maart 2019 tevens Provinciale Statenlid.
(6e plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Rijksinfrastructuur (incl. MIRT)
 • Openbaar vervoer
 • Monumenten
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid / NB wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Nationaal Landschap
 • Gebiedsontwikkeling Weert-West (incl. Kazerneterrein en omgeving)
 • Asbestsanering
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid/Waterschappen

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Stuurgroep A2-Maastricht
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden
 • Lid IPO adviescommissie Vitaal Platteland
 • (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Bestuurlijk spooroverleg ProRail-Limburg
 • Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
 • Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht
 • Lid Stuurgroep grensOV
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74
 • Voorzitter Stuurgroep Maaslijn
 • Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • (plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen
 • Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
 • Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • geen

Loopbaan

WERKERVARING

 • 2017 - heden
  Lid Gedeputeerde Staten, Provincie Limburg.
  Portefeuille: Landbouw, Natuur, Openbaar Vervoer, Infra en Monumenten
 • 2012 - 2017
  Wethouder Ruimtelijke Ontwikkelingen, Gemeente Nederweert.
  - Loco-burgemeester;
  - Portefeuille: Landbouw, Natuur, Milieu, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken;
  - Bijzondere aandachtspunten: Randweg N266, Centrumplan, Buitengebied in Balans.
 • 2011 - 2012
  Eigenaar, Mackus Communicatie en Strategie
  - Lobby naar Den Haag voor bedrijven en instellingen opzetten;
  - Strategische vraagstukken voor bedrijven en organisaties.
 • 2008 - 2011
  Directeur/ambtelijk secretaris CDA Limburg.
  - Verantwoordelijk voor de aansturing van het partijbureau;
  - Beleidsinhoudelijke ondersteuning van het Partijbestuur;
  - Contacten afdelingen, volksvertegenwoordigers, bestuurders, enz. onderhouden;
  - Vanuit deze functie ook lid van het landelijk campagneteam voor de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen.
 • 2005 - 2008
  Bestuursassistent Gedeputeerde van Economische zaken, Provincie Limburg voor Gedeputeerde ir. H.T.J. Vrehen.
  - Politiek inhoudelijke advisering op de portefeuilles: Economische Zaken, internationalisering en financiën;
  - Contacten in Den Haag, Brussel en bij Limburgse gemeenten onderhouden;
  - Voortgang van de dossiers bewaken en synergie bewerkstelligen;
 • 2003 - 2005
  Inhoudelijk Persoonlijk medewerker CDA Tweede Kamer Fractie.
  Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van Tweede Kamerlid Mw. Drs. N. Rambocus
  - Inhoudelijk voorbereiden van Kamerdebatten op het gebied van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken;
  - Contacten belangengroeperingen onderhouden;
 • 2000 - 2003
  National Account Manager, Limburg Patisserie/Teeuwen Patisserie.
  Verantwoordelijk voor het beheer en acquisitie van key-accounts in de Foodservice Benelux zoals key-accounts Ahold, Sligro, Accor, Sodexho.

POLITIEKE EN BESTUURLIJKE ERVARING

 • 2014 – 2017
  Lid Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit  VNG.
  Portefeuillehouder Omgevingswet.
 • 2014 – 2017
  Lid Visiegroep Ruimte en Wonen CDA Nationaal.
  Beleids- en visieontwikkeling voor het CDA op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • 2011 – 2017
  Lid Provinciale Staten Provincie Limburg.
  - Vanaf maart 2015 fractievoorzitter;
  - Onderhandelingsteam coalitie 2015-2019;
  - Portefeuilles tot 2015: milieu, water, duurzaamheid, cultuur, kunst en sport.
 • 2002 - 2012
  Raadslid Gemeente Nederweert.
  - Vanaf 2006 fractievoorzitter en in 2010 lijsttrekker;
  - Portefeuille: financiën, ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken en bestuur.
 • 2005 - 2008
  Lid Dagelijks bestuur CDA Limburg.
  - Contacten jongerenorganisaties;
  - Verantwoordelijk voor de campagnes.
 • 2005 - 2007
  Voorzitter CDJA Limburg.
  - Aansturen van de Limburgse CDJA afdeling;
  - Organiseren van trainingen en activiteiten;
  - Afgevaardigde in het landelijk algemeen bestuur;
  - Organisatie jaarlijkse uitwisseling Duitse, Belgische en Nederlandse politieke jongerenorganisaties.
 • 2000 - 2002
  Secretaris CDA afdeling Nederweert.
 • 1998 - 2002
  Lid Raadscommissie VROM gemeente Nederweert.

MAATSCHAPPELIJKE ERVARING

 • 2013 - 2017
  Dagelijks bestuurslid LVKK. De Landelijke vereniging voor Kleine Kernen (LVVK) is een koepel van alle dorpsbelangenorganisaties. Als DB-lid ben ik verantwoordelijk voor de communicatie en de contacten met de ministeries en beide Kamers.
 • 2012 - heden
  Voorzitter Bucket line. Bucket line brengt mensen samen om in een tijdelijke en persoonlijke noodsituatie een steun te zijn door voor elkaar kleine klussen te doen. Dit past prima in de maatschappelijke ontwikkeling dat we veel meer zorg in onze omgeving moeten organiseren.
 • 2011 - heden
  Voorzitter Stichting Kinderfonds Midden-Limburg.
  Kinderfonds Midden-Limburg is een organisatie die zich ten doel stelt om probleemkinderen en probleem gezinnen opnieuw in balans te brengen.
 • 2006 - 2012
  Secretaris vertrouwenscommissie voetbalclub RKVV Eindse Boys. Het doel van de vertrouwenscommissie is het ontvangen en begeleiden van klachten samenhangend met ongewenste intimiteiten.
 • 2002 - 2012
  Bestuurslid Dorpsraad Nederweert-Eind.
  Per 1/9/2012 alleen adviseur.
 • 1998 - 2003
  Penningmeester Gemeenschapshuis Reigershorst.
  Verantwoordelijk voor de financiën en boekhouding;

Opleiding

 • 2014 - 2015 Het Nieuwe Besturen, Maastricht University.
  Een topprogramma voor bestuurders in het openbaar bestuur, in samenwerking met de Studiekring Verbindend Leiderschap Limburg.
 • 2004 - 2005 Kaderschool, Steenkampinstituut.
  De Kaderschool leidt (toekomstige) CDA-kaderleden op, zodat ze als bestuurder, volksvertegenwoordiger, enz. goed beslagen ten ijs komen.
  - Afstudeeropdracht: “De kansen van de vergrijzing in Nederland”;
  - Behandeling diverse beleidsterreinen;
  - Diverse trainingen: debatteren, presenteren, speech schrijven, enz.
 • 1995 - 1999 Voeding & Marketing, Hogeschool Zuyd.
  - Afstudeeropdracht: “Opzetten en implementeren van een verkoopbeheersysteem voor Limburg Patisserie te Roermond”;
  - Relevante vakken: Public Relations, Klantenmanagement, Communicatie, Recht, Informatica, Consumentengedrag, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Personeelsmanagement, Statistiek.
 • 1990 - 1995 HAVO, Philips van Horne Scholengemeenschap.
  Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Handelswetenschappen en Economie,

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Nederweert
Geboortejaar: 1978
Geboorteplaats: Weert