De heer D.M.M.T. (Daan) Prevoo (SP)


D.M.M.T. (Daan) Prevoo

Ik ga samen met alle Limburgers voor een duurzame provincie, in alle opzichten. Iedereen is welkom om mee te doen!

Portefeuille

Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen
(3e plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Energie
 • Asbestsanering
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Mijnschade en Mijnwater
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Demografie
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid / Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen
 • Handhaving WABO
 • Arbeidsmigranten
 • Toezicht gemeenten: huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Adviseur Museum de Locht
 • Lid Commissie Integriteit Provincie Limburg
 • Lid IPO-adviescommissie Regionale Economie en Energie
 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) (indien voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas)
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Voorzitter Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Milieucommissie Luchthaven Maastricht
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
In de portefeuille van gedeputeerde Prevoo zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders WML
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterschapsbank NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • geen

Loopbaan

 • Statenlid/fractievoorzitter SP (2007- 2015)
 • Projectmanager cultuur & welzijn, creatieve industrie (2006- 2015)
 • Kwartiermaker/Directeur Poppodium De Nieuwe Nor (2003-2006)
 • Directeur opleidingsinstituut voor arbeidsreïntegratie (2002-2003)
 • Coördinator Maatschappelijke Opvangvoorzieningen Limburg (1999-2002)
 • Agogisch Werker (Sociaal-cultureel) (1990-1999)

Opleiding

 • VWO- Serviam Lyceum Sittard
 • Studie Rechten- Universiteit Maastricht (ongediplomeerd)
 • HEAO – Eindhoven (ongediplomeerd)

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Munstergeleen
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats: Munstergeleen