De heer R.F. (Bob) Ruers (SP)


Bob Ruers

Zet de schouders onder een 100% duurzame en klimaatbestendige omgeving. Een beter milieu begint in Limburg!

Portefeuille

Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen

(7e plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Energie
 • Asbestsanering
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Mijnschade en Mijnwater
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Demografie
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid / Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen
 • Handhaving WABO
 • Arbeidsmigranten
 • Toezicht gemeenten: huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Adviseur Museum de Locht
 • Lid Commissie Integriteit Provincie Limburg
 • Lid IPO-adviescommissie Energie
 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) (indien voorzitter
 • Regionaal Bestuurlijk overleg Maas)
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Voorzitter Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Milieucommissie Luchthaven Maastricht
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Lid Stuurgroep A2-Maastricht