De heer A. (Andy) Dritty


Portefeuille

Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Europa

 • Wonen
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet - omgevingsvisie
 • Europese programma’s
 • Europees Comité van de Regio’s
 • IBA Parkstad
 • Mijn(water)schade
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Bestuurlijke organisatie
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Andy Dritty

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Lid Stuurgroep Rolduckerveld
 • Lid Stuurgroep Leisurelane
 • Lid Stuurgroep C8 (verduurzaming sociale woningvoorraad)
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Coöperatie verbindend leiderschap
 • Lid Comité van de Regio's, Brussel
 • Bestuurslid Stichting Euregio Maas-Rijn, Eupen
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering en Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn (EGTS)
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Euregio Maas-Rijn
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interregprogramma’s Duitsland-Nederland
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal
 • Lid Stuurgroep Regiodeal Parkstad (rijk – provincie/regio)
 • Lid Regiegroep Regiodeal Parkstad (provincie – regio)
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) DROW (Ruimte/Water)
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre
 • Lid Retailcommissie MKB-Limburg
 • Lid informele adviesraad BAR NOVI
 • Lid Stuurgroep A2-Maastricht

In de portefeuille van gedeputeerde Dritty zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad (1e portefeuillehouder)

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Bestuurslid Stichting Welzijn Leerlingen Eijkhagencollege

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Landgraaf
Geboortejaar: 1982