Bestuurlijke situatie voorjaar 2021


Op deze pagina leggen we de bestuurlijke situatie uit van het voorjaar 2021. Van het eervol ontslag van voormalig gouverneur Theo Bovens tot de benoeming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten op 2 juli.

Nieuw college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd

Op vrijdag 2 juli 2021 zijn een zestal nieuwe gedeputeerden door Provinciale Staten benoemd.

Blue Billywig video embed

Over de inhoudelijke hoofdlijnen voor de resterende statenperiode is door alle fracties in Provinciale Staten aangegeven dat de 32 vastgestelde beleidskaders de basis vormen waar een nieuw College uitvoering aan moet geven. De thema’s van bestuurscultuur en integriteit, een aanpak van herstel na de coronacrisis en de opgaven rondom stikstof en natuurherstel, zullen door het nieuwe College van nadere duiding en inkleuring worden voorzien. Tevens zal het College met voorstellen komen waarmee Provinciale Staten richting en duiding moeten geven aan de toekomst van Maastricht Aachen Airport en de grootschalige renovatie van de start- en landingsbaan. Tenslotte staan de nationale en Europese ontwikkelingen niet stil en vergen eveneens een proactieve opstelling van Limburg in Den Haag, Brussel en buurregio’s en -landen.

Gouverneur draagt nieuwe bestuurders voor aan Provinciale Staten

Op 29 juni heeft de gouverneur in een mededeling de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de volgende stap in het formatieproces, door enkele personen voor te dragen om te komen tot de vorming van een College van Gedeputeerde Staten.

Verdere berichtgeving en documenten leest u in onderstaand nieuwsbericht:

Advies formateur Hoes

Formateur Onno Hoes bood 10 juni jl. zijn advies aan Provinciale Staten aan. Hoes adviseert de Commissaris van de Koning Remkes om op korte termijn de formatie af te ronden door zelf mensen voor te dragen om te komen tot een College.

Kort na deze brief reageerde Remkes met een brief naar Provinciale Staten. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich om zelf nieuwe Collegeleden voor te dragen.

Verdere berichtgeving en documenten leest u in onderstaand nieuwsbericht:

SVL en SP stappen uit bondgenootschap

Maandag 7 en dinsdag 8 juni 2021 spraken de fracties die de motie 2744 Gewijzigd Jetten cs. Formatieopdracht hebben gesteund over de vervolgstappen. De fractie SVL heeft daarbij op maandag aangegeven de consequenties van de motie heroverwogen te hebben en uit het formatieproces te stappen. Vervolgens heeft ook de SP aangegeven niet langer deel uit te maken van het formatieproces.

Wanneer een nieuw College?

Het streven is om zo snel als mogelijk een nieuw College van Gedeputeerde Staten te benoemen. Onno Hoes is hiertoe door Provinciale Staten als gids aangesteld en voert hiervoor gesprekken met zeer uiteenlopende partijen. Op vrijdag 30 april bracht hij zijn eerste verslag uit aan het Presidium. Lees hier het eerste verslag van  gids Onno Hoes: Eerste verslag gids Onno Hoes

Het eindverslag en advies van gids Onno Hoes volgde op vrijdag 21 mei en kunt u inzien via deze link: Eindverslag en advies gids Onno Hoes. Bekijk tevens de videotoelichting van de heer Hoes.

Blue Billywig video embed

Programma Bestuurscultuur

Op 11 mei 2021 is bekend gemaakt dat de Provincie Limburg onder aanvoering van waarnemend gouverneur Johan Remkes start met het Programma Bestuurscultuur. Dit programma moet bouwstenen opleveren voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur in Limburg en voor het herstel van vertrouwen. Een belangrijk onderdeel van het Programma Bestuurscultuur is de inrichting van een meldpunt. Focus ligt daarbij op het naar boven halen van zaken die op dit moment nog niet bekend of onderzocht zijn, uit de periode 2011-2021.
Meer informatie hierover  is te lezen op de pagina 'Bestuurscultuur'.

Besluitvorming

Totdat het nieuwe college van start gaat, is de waarnemend gouverneur gemachtigd in de hoedanigheid als GS over de meest noodzakelijke en urgente zaken een beslissing te nemen. De uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen loopt gewoon door. Daarnaast gaan lopende subsidietrajecten voor projecten en initiatieven waarmee Gedeputeerde Staten al hebben ingestemd ook door. Rechtszekerheid voor burgers en organisaties staat in dit kader voorop.

Grote lopende projecten

Over grote lopende projecten zoals de aanpak van de stikstofproblematiek, de nieuwe Omgevingswet en noodzakelijke activiteiten voor Maastricht Aachen Airport heeft de waarnemend gouverneur regelmatig overleg met de interim statencommissie. Dan wordt ook gesproken over aangevraagde subsidies voor grote projecten en over de belangenbehartiging van Limburg in Den Haag en Brussel voor het binnenhalen van nationale en Europese fondsen.

Ontwikkelen van plannen

De ambtenaren van de Provincie werken door aan lopende projecten en nieuwe voorstellen. Het is aan het nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten om hier besluiten over te nemen. Dat geldt ook voor eerder ingediende, lopende subsidieaanvragen, behalve als ze echt niet kunnen wachten. Dan wordt met Provinciale Staten besproken wat te doen.

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat burgers en organisaties vragen hebben. Daarmee kunt u uiteraard bij ons terecht via postbus@prvlimburg.nl. Bestaande relaties kunnen contact opnemen met hun reguliere contactpersoon.