Tijdelijk meldpunt bestuurscultuur


Met als opdrachtgever het college van Gedeputeerde Staten van Limburg is de Provincie Limburg in 2021 gestart met het Programma Bestuurscultuur. Een eerste doel was om te komen tot een ‘foto’ van de Limburgse bestuurscultuur, inclusief een sterkte-zwakteanalyse. In februari 2022 heeft de voor dit doel ingestelde commissie bestuurscultuur het rapport ‘Engelen bestaan niet’ opgeleverd. Provinciale Staten van Limburg hebben dit rapport op 1 april 2022 besproken.

Meldpunt

Een belangrijk onderdeel van het Programma Bestuurscultuur was de inrichting van een meldpunt. Via dat meldpunt kon iedereen die dat wilde een vertrouwelijke melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen en bestuurlijk afwijkende gedragingen in het Limburgse openbaar bestuur in de periode 2011-2021.

Contact met de melders

Er zijn bij het meldpunt in totaal 286 meldingen ontvangen, ingediend door 144 melders (een aantal melders heeft meerdere meldingen ingediend). Om de melding goed te kunnen begrijpen is in sommige gevallen nadere informatie opgevraagd, met een aantal melders is de commissie in gesprek gegaan. Het was niet de opdracht van de commissie om met alle melders een gesprek te voeren.

Bij de bespreking van het rapport is met Provinciale Staten afgesproken dat melders die van oordeel zijn dat zij niet voldoende zijn gehoord, alsnog de gelegenheid krijgen  om te worden gehoord. Daarbij zullen zoveel mogelijk de bestaande procedures (klachtenregeling, regeling integriteit) worden toegepast. Per individueel verzoek zal onderzocht worden welke procedure daarbij past en wie daarbij gesprekspartner is. De gouverneur zal toezien op een goed verloop van dat proces.

Behoort u tot de groep die een melding heeft ingediend bij de commissie bestuurscultuur en voelt u zich in dat kader onvoldoende gehoord, dan kunt u – al dan niet voorzien van begeleidende documenten – daartoe een hernieuwde melding doen door een mail te sturen naar: meld­punt­be­stuurs­cul­tuur2022@prvlim­burg.nl.

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en geanalyseerd, waarna voor elk verzoek wordt bezien conform welke procedure de melding zal worden behandeld. Elke melder krijgt (digitaal) een ontvangstbevestiging en een eerste bericht over de wijze van behandeling van de melding volgt binnen zes weken. Het indienen van een hernieuwde melding is mogelijk tot en met dinsdag 31 mei 2022.