Integriteit


Integriteit beschouw ik als een van de belangrijkste voorwaarden waaraan het openbaar bestuur moet voldoen. Goed bestuur is integer bestuur. Ons democratisch systeem en de democratische processen kunnen niet zonder integer functionerende organen en functionarissen. Integriteit is daarom een gezamenlijk belang dat het hele bestuur en de ambtelijke organisatie in al zijn geledingen aangaat. De aandacht daarvoor kan daarom niet verslappen

De commissaris van de Koning heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor het bevorderen van bestuurlijke integriteit in de Provincie (Provinciewet, art. 175, lid 2). Daarbij heb ik ook een adviserende en bemiddelende rol bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen of wanneer bij een gemeente de integriteit in het geding komt (Provinciewet, art. 182, lid 1c). Ik ben ook voorzitter van de Limburgse Stuurgroep Integriteit, waarin ook gemeenten en waterschap Limburg zitting hebben. Vanuit die rol vraag ik permanent aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van het integriteitsbeleid. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, bedreigend voor onze democratische waarden en integriteit, heeft ook mijn aandacht

Daarnaast ben ik, als portefeuillehouder binnen Gedeputeerde Staten, verantwoordelijk voor zowel de ambtelijke als de bestuurlijke integriteit in de provinciale organisatie. Preventie en ontwikkeling van nieuwe instrumenten vormen een belangrijk onderdeel hierbinnen naast het meer feitelijke toezicht op de naleving en handhaving van de integriteitsafspraken. Ook de toepassing van de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in onze organisatie coördineer ik vanuit mijn portefeuille.

Bij deze taakuitoefening laat ik mij bijstaan door de Commissie Integriteit vanuit Provinciale Staten, de griffier of secretaris-directeur en het team integriteit binnen het Kabinet.