Beschermheerschappen


De Limburgse commissaris van de Koning, Theo Bovens, is beschermheer van de volgende verenigingen:

Belgisch Nederlandse Vereniging Maasland (BENEV Maasland)

De eerste Belgisch-Nederlandse Vereniging werd begin jaren vijftig opgericht in Antwerpen met als doel het streven naar een nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland teweeg kan brengen en verstevigen.

De Belgisch-Nederlandse Vereniging Maasland (BENEV Maasland) werd in 1998 opgericht. Het is een vereniging waar Belgen en Nederlanders elkaar ontmoeten, waar gezocht wordt naar de onderlinge overeenkomsten en waar een beter begrip ontstaat voor ieders eigenheid, vaak met grensoverschrijdende samenwerking als gevolg.

BENEV Maasland organiseert onder andere ontbijtbijeenkomsten, lunches met vooraanstaande sprekers, bedrijfsbezoeken, culturele activiteiten, diners en familiebijeenkomsten. Zij tracht zoveel mogelijk de actualiteit te volgen in het bepalen van de onderwerpen en sprekers. De activiteiten hebben als belangrijkste doel de informele contacten tussen de leden te bevorderen en de grensoverschrijdende vriendschap te stimuleren.

Meer info: http://www.benev.nl/

Beschermheer Veldeke Limburg

De vereniging Veldeke Limburg werd in 1926 opgericht te Maastricht. Het doel was en is de instandhouding en bevordering van de Limburgse dialecten. Het woord V.E.L.D.E.K.E., een verwijzing naar de eerste Maaslandse dichter wiens werk is overgeleverd, werd gezien als een letterwoord: Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid. Die eenheid was/is Veldeke.

De vereniging is opgebouwd uit kringen, regionale of plaatselijke entiteiten met een eigen bestuur en een eigen programma van activiteiten. De focus daarbij is gericht op de eigen stad of regio.

Als overkoepelende organisatie functioneert Veldeke Limburg. Alle leden zijn als lid van Veldeke Limburg automatisch lid van een kring.

Naast de activiteiten die iedere kring voor zich organiseert, zijn er de activiteiten die op provinciaal niveau worden georganiseerd door Veldeke Limburg. Deze worden deels mede georganiseerd door de kringen (bijv. de voorronden van de declamatiewedstrijd), deels door Veldeke Limburg solo (bijv. de poëzie- en verhalenwedstrijd voor de Veldeke literatuurprijs). Er is dus sprake van een sterke samenwerking tussen kringen en hoofdbestuur. Ook treedt het bestuur van Veldeke Limburg op als serviceorganisatie naar de kringen. Dat komt o.a. tot uiting in het leveren van sprekers, het organisatorisch faciliteren van activiteiten en het vertalen van provinciaal streektaalbeleid naar de regio of stad.

Meer info: http://www.veldeke.net/

BNMO afdeling Limburg Midden/Noord en BNMO afdeling Limburg Zuid

De BNMO is de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers. Deze werd in 1945 opgericht door de Nederlandse militaire slachtoffers en weduwen van militairen van de Tweede Wereldoorlog.

De BNMO stelt zich ten doel om naast het versterken van de onderlinge band tussen de leden door het organiseren van allerlei activiteiten en bijeenkomsten, de belangen te behartigen van haar leden. Het gaat dan om de belangen die rechtstreeks of zijdelings samenhangen met een ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst opgelopen letsel of ziekte, of met een overlijden ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst.

De BNMO bestaat uit 15 afdelingen en heeft zo'n 7000 leden. Het Bondsbureau is gevestigd in Doorn. Leden kunnen rekenen op hulpverlening op sociaal en medisch gebied en juridische informatie en advies. Prinses Beatrix is Beschermvrouwe van de BNMO. Prins Bernhard, die het lot van de slachtoffers sterk aan het voetlicht bracht en voor velen een steun en toeverlaat was, was tot zijn overlijden Beschermheer.

Meer info: http://www.bnmo.nl/

Bond der Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) is een koepelorganisatie van en voor carnavalsverenigingen uit de Nederlandse Provincie Limburg. Jaarlijks wordt onder auspiciën van de BCL een groot carnavalstreffen georganiseerd om carnavalsverenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en elkaar te tonen op welke wijze men carnaval in de diverse regio's viert.

Het BCL-carnavalstreffen vindt plaats in een jaarlijkse cyclus van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Ook wordt er jaarlijks onder auspiciën van de BCL een zogenaamd 'Sjtel dich ens veur' georganiseerd. Hierbij krijgen de verantwoordelijke bestuurders van alle aangesloten verenigingen de mogelijkheid om zich te oriënteren op nieuwe acts en nieuwe artiesten of groepen die provinciaal nog geen grote bekendheid genieten.

Meer info: http://www.bcl-limburg.nl

Euriadeproject ‘Jeugd in dialoog'

Jeugd in Dialoog is een project dat tijdens het jaarlijkse Internationale Festival van de Dialoog EURIADE een belangrijk hoogtepunt vormt. Gedurende een periode van ongeveer 10 dagen ontmoeten zo’n 90 jonge mensen uit alle mogelijke landen, de meest diverse culturen, religies, sociale achtergronden, de meest verschillende politieke systemen elkaar. Jonge mensen, tussen de 15 en 18 jaar oud, leren met dit project humane waarden van het leven als respect, verantwoordelijkheid, geduld, saamhorigheid, vriendschap te verwezenlijken en te waarderen. Naast in dialoog gaan met elkaar, ontmoeten ze ook de ander, waaronder politici, ondernemers, gehandicapten, monniken, kunstenaars en de dra(a)g(st)er van de Martin Buber-Plaquette. Vanuit de gedachte dat er enkel uit en met een waarachtige dialoog een humane maatschappij kan ontstaan.

Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825

In 1825 besloten enkele Maastrichtse notabelen om samen muziek te gaan maken en richtten de 'Societé d’Harmonie' op. Nadat Koning Willem II hen in 1846 als eerste harmonie het predicaat Koninklijk verleende, ging men verder als de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825. Koning Willem II en opvolgende leden van het Koningshuis waren beschermheer van de vereniging.

Na het overlijden van Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, werd het beschermheerschap overgedragen aan de vertegenwoordiger van het Koningshuis in de provincie Limburg: de Commissaris van de Koningin.

De Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825, ook wel bekend als 'de Keuninklikke', is de oudste muziekvereniging van Maastricht. Ondanks dat haar bestaan enkele keren werd onderbroken door onder andere beide Wereldoorlogen, vierde zij in 2000 haar 175-jarig jubileum.

Op 1 januari 2013 fuseerde de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825 en Harmonie Ster der Toekomst tot de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht, een muziekgezelschap in de Maastrichtse binnenstad.

De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825 verzorgt de muzikale opluistering van vele belangrijke gebeurtenissen in de stad Maastricht en treedt jaarlijks op bij de viering van de verjaardag van de Koningin.

Meer info: www.stervanmaastricht.nl

Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar (Buitengewoon Ere-President)

Op 23 juli 1883 werd de zangvereniging Mastreechter Staar opgericht, een naam die, vertaald uit het Maastrichts, 'Ster van Maastricht' betekent en verwijst naar de ster in het wapen van Maastricht. Het eerste aansprekende resultaat behaalde de Staar in 1886: de eerste prijs in de eerste afdeling van een Provinciale wedstrijd te Valkenburg.

Vervolgens viel zij in 1894 royaal in de prijzen op een grote internationale zangwedstrijd te Mons (België) en ook in de jaren rond 1900 werden verschillende eerste prijzen behaald.

Op 13 april 1899 verleende Koningin Wilhelmina het predicaat 'Koninklijk' aan de Mastreechter Staar. In 1903 werd zij beschermvrouwe van de zangvereniging. Dit voorbeeld werd na haar gevolgd door Koningin Juliana en Koningin Beatrix. Bij de viering van het 75-jarig bestaan werd de Staar als eerste Nederlandse vereniging door Koningin Juliana onderscheiden met de zilveren Eremedaille voor Kunst en Wetenschappen van de Huisorde van Oranje.
Gouverneur Bovens is benoemd tot Buitengewoon Ere-president.

Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar geeft momenteel per jaar ongeveer tien avondvullende concerten en daarnaast enkele kortere optredens en opluisteringen. Bij haar uitvoeringen put zij uit een uitgebreid repertoire van klassieke en religieuze werken, volksmelodieën, opera's, operettes en musicals.

Meer info: http://www.mastreechterstaar.nl/

Koninklijke Zangvereniging Venlona

De Koninklijke Zangvereniging Venlona is opgericht op 20 augustus 1900 door de toenmalige organist van de Venlose St. Martinuskerk, Willy Geyr en een aantal geestverwanten. Al bij het eerste concert op 13 februari 1901 telde Venlona 115 leden.

Vanaf het begin was het streven om een toonaangevende rol te spelen in de wereld van de mannenkoorzang. Het gezelschap verkreeg al snel nationale en internationale bekendheid, onder andere door deelname aan diverse concoursen. In 1931 kreeg Venlona het predicaat Koninklijk.

Koninklijke Zangvereniging Venlona heeft een zeer veelzijdig repertoire. Men zingt zowel composities van hedendaagse componisten als werken van Verdi, Wagner en Slavische componisten. Onder andere met concerten op verschillende Wereld Muziek Concoursen te Kerkrade, met Drie-Steden-Uitwisselingen en met de prestaties op het Internationale Zangconcours in Baden waar Venlona in 1980 het hoogste aantal punten behaalde, verwierf Venlona een grote naam.

Meer info: http://www.venlona.net/

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is een provinciale koepelorganisatie waarbij 270 Limburgse blaasmuziekverenigingen en een twintigtal drumbands zijn aangesloten. De LBM zorgt onder andere voor de belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en richt zich op een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven in Limburg.

Door de organisatie van bondsconcoursen, de Finale Jonge Solisten en diverse thema-activiteiten, geeft zij belangrijke impulsen aan de kwalitatieve uitbouw van de muziekverenigingen en de blaasmuziek in Limburg. De bond telt negen regio's, geografisch verspreid over de provincie, met elk een eigen regiobestuur. De gezamenlijke regiobesturen vormen een klankbordgroep voor het LBM- bestuur. De LBM krijgt bovendien ondersteuning van diverse permanente en ad hoc commissies.

Meer info: www.lbminfo.nl

Maastrichtse Verkennersband

De Maastrichtse Verkennersband (Show- and Marchingband MVB) werd in 1953 opgericht als scoutingband en heeft zich in de loop van de vorige eeuw opgewerkt naar de top van de mars- en showwereld.

De Band is verdeeld in twee orkesten (MVB + Jong MVB) en een groep leerlingen. De Band bestaat voornamelijk uit jongeren. Haar leden staan bekend om hun discipline, muzikaliteit, flexibiliteit, enthousiasme en clubliefde. De band nam zes keer deel aan het Wereld Muziek Concours en won negen gouden medailles. Ze treedt ongeveer 25 keer per jaar op door heel Europa.

De Band houdt nog steeds vast aan de normen en waarden van Scouting en draagt een uniform dat een afgeleide is van het oorspronkelijke uniform dat ontworpen werd door Lord Baden Powell.

De heer Bovens is al sinds 2003 officieel verbonden aan de Band in de functie als beschermheer. Bij zijn aanstelling werd Gouverneur Bovens een eer gegund, die niet eerder een persoon buiten de Band ten deel viel. Hij kreeg zijn eigen zwarte “campaign hat”, de unieke zwarte hoed speciaal gemaakt voor de Band. De hoed staat symbool voor zijn speciale band met de Band.

Meer info: www.maastrichtseverkennersband.nl

Nederland-Amerika Instituut Limburg

Het Nederland-Amerika Instituut Limburg (NAIL) is in 1952 opgericht om de na-oorlogse betrekkingen tussen de Verenigde Staten van Amerika te bevorderen en te versterken.

NAIL is een onafhankelijke en apolitieke organisatie zonder winstoogmerk en richt zich op het onderhouden van de sociale, culturele en economische banden tussen Amerika, Nederland en andere landen. Het instituut organiseert daartoe bijeenkomsten en actieve uitwisselingen, verschaft informatie en legt contacten vanuit een breed netwerk.

Oranjecomité Maastricht

Op 12 juli 1949 werd, met ‘warme ondersteuning’ van burgemeester mr Willem baron Michiels van Kessenich, te Maastricht de “Oranjevereniging Maastricht” opgericht. Het was alweer de vijfde Oranjevereniging sinds in 1922 de eerste uit en door burgers samengestelde vereniging het licht zag. In 1973 werd die Oranjevereniging omgezet in een stichting, de Stichting Oranjecomité Maastricht.

De stichting heeft tot doel de band tussen het Huis van Oranje en de bevolking van Maastricht te bewaren en te promoten en de inwoners van de gemeente in de gelegenheid te stellen gemeenschappelijk uiting te geven aan die aanhankelijkheid.

Het Oranjecomité doet dit onder meer door op Koninginnedag in de morgen een Oecumenische Kerkdienst te organiseren in de Sint-Janskerk, gevolgd door de traditionele Buitengewone Vlaggenparade op het Vrijthof. ’s Middags organiseert het comité een kinderprogramma op dat plein. Het feest wordt ’s avonds afgesloten met vuurwerk aan de oever van de Maas.

Bovendien ondersteunt het comité Oranjevieringen in de Maastrichtse wijken zowel financieel als op het gebied van organisatie, zoals het zorgen voor vergunningen.

Tenslotte stelt het Oranjecomité Maastricht zich beschikbaar voor de organisatie van andere vieringen en herdenkingen binnen het Koningshuis en het Koninkrijk der Nederlanden (zoals de viering van de Bevrijding in 1944/1945). Zo is het comité steeds vertegenwoordigd bij de Dodenherdenkingen in Maastricht en Margraten en bij zulke vieringen en herdenkingen in de zustersteden Luik en Tongeren.

Meer info: http://www.oranjecomitemaastricht.nl

Philharmonie zuidnederland

Philharmonie zuidnederland ontstond in 2013 door de fusie van het Limburgs Symphonie Orkest (1883) en het Brabants Orkest (1949). Met 110 formatieplaatsen is het orkest het grootste regionale orkest en een van de grootste nationale orkesten.

Het orkest bedient vele belangwekkende en feestelijke gebeurtenissen in de regio, niet alleen in Brabant en Limburg, maar ook in Zeeland. Daarnaast heeft de philharmonie zuidnederland muziekeducatie hoog in het vaandel voor zowel jonge kinderen als middelbare scholieren. Nauwe samenwerking met festivals en creatieve programmeurs leiden tot vernieuwende concerten.

Sinds de fusie mag het orkest de Commissarissen van de Koning van Limburg, Brabant en Zeeland tot haar beschermheren rekenen.

Meer info: http://www.philharmoniezuidnederland.nl/

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)

De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) werd op 11 september 1962 opgericht als een samenwerkingsverband van de zestien grote Limburgse Stadscarnavalsverenigingen. Met respect voor de tradities van elke afzonderlijke carnavalsvereniging is haar doel de instandhouding en bevordering van carnaval als een uiting van de levendige Limburgse volkscultuur en folklore.

Zo wil de SLV een bijdrage leveren aan het culturele en maatschappelijke leven in Limburg. De SLV probeert haar doelstellingen te bereiken door de onderlinge samenwerking te bevorderen, de onderlinge band te verstevigen, onderscheidingen uit te reiken, samen te werken met andere organisaties en op te treden als een overkoepelend orgaan. Eenmaal per jaar treedt de SLV nadrukkelijk naar buiten met de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor oftewel de Gouden Narrenkap. Dit is de hoogste onderscheiding binnen het Limburgse carnaval.

Meer info: www.slv-limburg.nl

Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten

De Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten is in 2002 opgericht en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om het graf van een gesneuvelde bevrijder of een naam op de Muur van de Vermisten op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten te adopteren.

Daarnaast beheert en onderhoudt de stichting het zogenaamde Adoptieregister; een uitgebreide databank waarin gegevens van de adoptanten en de geadopteerde graven zijn ondergebracht.

Op de begraafplaats liggen 8301 Amerikaanse bevrijders liggen begraven en staan in de marmeren muren van het Ereplein de namen gebeiteld van 1722 vermisten van de land- en luchtstrijdkrachten.
Op de laatste zondag in mei vindt Memorial Day plaats, waarbij de Amerikaanse Begraafplaats in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade, de provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten diverse herdenkingsplechtigheden organiseert.

Meer info: www.adoptiegraven-margraten.nl

Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial

Op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten liggen meer dan 8.000 Amerikaanse militairen begraven die gedurende de Tweede Wereldoorlog voor de bevrijding van Europa hun leven gaven. Ter nagedachtenis en als eerbetoon hebben de gemeente Margraten en de Provincie Limburg in 2006 het initiatief genomen jaarlijks een requiemuitvoering te laten verzorgen.

Het tegenwoordige Liberationconcert, uitgevoerd door Philharmonie zuidnederland, is van hoog niveau en mag zich in een grote publieke belangstelling verheugen.
De stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial is opgericht om dit initiatief voor de toekomst te behouden en een landelijke uitstraling te geven. De stichting heeft ten doel het stimuleren, bevorderen, coördineren en doen uitvoeren van muzikale uitvoeringen op de begraafplaats.


Meer info: www.liberationconcert.nl