Collegeprogramma


Over de inhoudelijke hoofdlijnen voor de resterende statenperiode is door alle fracties in Provinciale Staten aangegeven dat de 32 vastgestelde beleidskaders de basis vormen waar het op 2 juli 2021 geïnstalleerde nieuw college van GS uitvoering aan moet geven. De thema’s van bestuurscultuur en integriteit, een aanpak van herstel na de coronacrisis en de opgaven rondom stikstof en natuurherstel, zullen door het nieuwe College van nadere duiding en inkleuring worden voorzien. Tevens zal het College met voorstellen komen waarmee Provinciale Staten richting en duiding moeten geven aan de toekomst van Maastricht Aachen Airport en de grootschalige renovatie van de start- en landingsbaan. Tenslotte staan de nationale en Europese ontwikkelingen niet stil en vergen eveneens een proactieve opstelling van Limburg in Den Haag, Brussel en buurregio’s en -landen.

'Vernieuwend verbinden' op tien thema’s

Aan een extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord ten grondslag, maar een collegeprogramma met een brede betrokkenheid van de politieke partijen (bijvoorbeeld via de verkiezingsprogramma’s) én de samenleving. Het collegeprogramma geeft vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke opgaven en sociaal-economische kansen in Limburg.
Uit het Collegeprogramma spreekt trots om aan de slag te mogen gaan voor het Limburgs belang. Een ambitieus programma voor de komende jaren op een tiental thema’s waarmee samen met onze vele partners gewerkt wordt aan de toekomst van Limburg:

  1. Verbindende bestuurlijke vernieuwing
  2. Internationaal, Europa en grensoverschrijdend
  3. Economische structuurversterking
  4. Sociale agenda
  5. Mobiliteit, infrastructuur en ruimte
  6. Energiebeleid
  7. Veiligheid en leefbaarheid
  8. Arbeidsmarkt en onderwijs
  9. Landbouw, natuur en faunabeheer
  10. Cultuur, erfgoed en sport