Coalitieakkoord


Het coalitieakkoord 2015-2019 is op 22 april 2015 gesloten tussen vijf partijen uit Provinciale Staten: CDA, SP, VVD, D66 en PvdA. Het coalitieakkoord geeft in hoofdlijnen weer welk beleid de Provincie Limburg de komende jaren wil voeren.

In Limburg bereiken we meer

Het coalitieakkoord heeft als titel: ‘In Limburg bereiken we meer’. Deze titel vormt de rode draad in het akkoord. De ondertitel luidt: ‘In actie voor een welvarend en sociaal Limburg’.

Uitgangspunten

De vier uitgangspunten van dit coalitieakkoord zijn:

  1. Economische structuurversterking kan niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd.
  2. Wij denken en handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief.
  3. Wij geven ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender, sociale en duurzamer maken.
  4. Wij staan voor een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.