Bestuurscultuur


Pers­be­richt Com­mis­sie Be­stuurs­cul­tuur (30 september 2021)

De Commissie Bestuurscultuur heeft een persbericht verstuurd. Zie het bijgevoegde bestand op deze pagina.

Update Programma Bestuurscultuur (9 augustus 2021)

Met ingang van 19 april jl. is de heer Remkes benoemd als waarnemend-Commissaris van de Koning. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hem een bestuurlijke opdracht meegegeven. Onderdeel van deze bestuurlijke opdracht is het leggen van het fundament voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur. Ten behoeve van het Programma Bestuurscultuur is op 25 juni jl. een onafhankelijke programmacommissie ingesteld en met haar werkzaamheden gestart.

Het Programma Bestuurscultuur heeft een tweeledig doel. Het in kaart brengen van mogelijke integriteitskwesties, onregelmatigheden en bestuurlijk deviante gedragingen in het openbaar bestuur van Limburg in de periode 2011 tot 2021 alsmede de in de periode 2011 tot 2021 reeds getroffen maatregelen en best practices binnen de provincie Limburg, gericht op het bevorderen en waarborgen van een integer openbaar bestuur. De commissie zal op basis van het onderzoek toekomstgerichte adviezen voor Limburg formuleren die proportioneel, bruikbaar en praktisch zijn.

Sluiting meldpunt

De commissie is haar werkzaamheden gestart met een analyse van de e-mails die zijn binnengekomen bij het meldpunt via meldpuntbestuurscultuur@prvlimburg.nl. De commissie zal elke melding bestuderen en meenemen in haar analyse van de bestuurscultuur. Op basis van onder andere patronen in deze meldingen kunnen toekomstgerichte adviezen worden geformuleerd. Ook zal de commissie met een aantal personen in gesprek gaan om informatie te verzamelen (waaronder mogelijk een aantal melders). Het meldpunt blijft tot 1 september 2021 open voor nieuwe meldingen.

De commissie hecht grote waarde aan een goed en zorgvuldig onderzoek. De commissie doet geen inhoudelijke mededelingen vóór de aanbieding van het eindrapport.

Leden programmacommissie bestuurscultuur bekend (15 juni 2021)

In een brief heeft de waarnemend Commissaris der Koning aan Provinciale Staten en alle Limburgers bekendgemaakt wie er geselecteerd zijn om zitting te nemen in de programmacommissie die onderzoek gaat doen naar de Limburgse bestuurscultuur. Dit zijn: Arno Visser (president van de Algemene Rekenkamer), Paul Frissen (decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University) en Kitty Nooy (oud-hoofdofficier van justitie, was acht jaar landelijk portefeuillehouder integriteit bij het Openbaar Ministerie).

In de verzonden brief aan de leden van Provinciale Staten geeft de gouverneur meer uitleg over de geselecteerde leden en de commissie.

Op diezelfde dag werden ook de onderzoekers geselecteerd voor het provinciaal bestuurlijk handelen inzake IKL-directeur Herman Vrehen. Dit betreft: prof. dr. Wim Derksen en prof. dr. mr. Ernst ten Heuvelhof.

Programma Bestuurscultuur

Op 11 mei maakte waarnemend gouverneur Johan Remkes bekend dat de Provincie Limburg start met het Programma Bestuurscultuur. Dit programma beoogt te komen tot een ‘foto’ van de huidige Limburgse bestuurscultuur, inclusief een sterkte-zwakteanalyse. Dat levert bouwstenen op voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur in Limburg en voor het herstel van vertrouwen, na een aantal recente integriteitskwesties.

Op 21 mei startte de werving en zijn de profielen met specifieke deskundigheidseisen vrijgegeven. Geïnteresseerde kandidaten konden hierop voor 4 juni reageren.

Op 28 mei jl. werd het rapport van de concerncontroller opgeleverd, waarna waarnemend gouverneur Johan Remkes een update gaf over zijn opdracht. Lees meer hierover in het verschenen persbericht 'Rap­port con­cern­con­trol­ler ge­reed'

Meldpunt

Een belangrijk onderdeel van het Programma Bestuurscultuur is de inrichting van een meldpunt. Focus ligt daarbij op het naar boven halen van zaken die op dit moment nog niet bekend of onderzocht zijn, uit de periode 2011 - 2021. Dit tijdsbestek bestrijkt vier bestuursperioden.

Waarvoor kunt u dit meldpunt gebruiken?

Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil een melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het Limburgse openbaar bestuur. Het gaat in dit programma om zaken waarbij Limburgse bestuurders betrokken waren en/of zijn. Dat kan gaan om leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van de provincie Limburg, maar ook om activiteiten of projecten van bestuurders bij gemeenten, het waterschap en deelnemingen. Daarbij is wel van belang dat het activiteiten of projecten betreft waarbij de Provincie Limburg betrokken was of is. Of waarin het college van GS of de commissaris van de Koning een rol vervulde. Indien u een melding wilt doen over een zaak die enkel een gemeente of ander bestuursorgaan betreft, wendt u zich dan tot de betreffende instantie.

Hoe werkt dit?

Wilt u een melding doen – al dan niet voorzien van begeleidende documenten – dan kan dat door het sturen van een mail naar:
meldpuntbestuurscultuur@prvlimburg.nl.

Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld en door een nog in te stellen onafhankelijke programmacommissie gewogen en indien nodig nader onderzocht. De commissie zal u op de hoogte houden over de voortgang. Deze commissie werkt in opdracht van de waarnemend commissaris van de Koning, maar opereert onafhankelijk. Het is niet mogelijk om anoniem een melding te doen, omdat de programmacommissie de mogelijkheid dient te hebben om contact op te nemen met de melder voor nadere duiding en weging van de melding.

Totdat de programmacommissie is benoemd, zullen de meldingen ongelezen in bewaring worden genomen door de onafhankelijke concerncontroller van de Provincie Limburg. Op die manier worden de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.