Vergadering Limburgs Parlement op 9-11-2018

5 november 2018

Tijdens deze begrotingsvergadering worden de volgende Statenvoorstellen behandeld:

- 2e Afwijkingenrapportage;

- Deelbegroting 2019 en meerjarenbegroting Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer 2020-2022;

- Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie: Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 9-11-2018 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.