Ver­ga­de­ring Sta­ten­com­mis­sie voor Fi­nan­ciën, Eco­no­mi­sche Za­ken en Be­stuur op 14-9-2018

7 september 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Evaluatie en aanvraag tweede tranche subsidie Kennis-As project Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie;
- Statenvoorstel Vertegenwoordiging in de Vergadering van de EGTS Euregio Maas-Rijn.

Deze Commissievergadering start om 11:30 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering FEB op 14-9-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger